DEV-01

Školenie vývoja a dizajnu CATIA V5 Expert

Komplexný kurz pre užívateľov vývojového softvéru CATIA V5, ktoré umožní absolventovi pracovať na projektoch v automobilovom priemysle. Cieľom kurzu je naučiť absolventa ako začať komplexný konštrukčný projekt od jeho špecifikácií a dokončiť ho s použitím existujúcich konštrukčných dát, analyzovať ho rozmerovo a priestorovo.

Vaše potreby sú:

 • Vychovať si vývojových inžinierov na projekty automobilového   priemyslu
 • Zaškoliť svoj vývojový tím

Cieľová skupina:

 • Vývojoví pracovníci
 • Technológovia

Obsah školenia:

Časť 1 – Konštrukcia komplexného partu

 •  CATIA užívateľské rozhranie
 •  Prezeranie a zaobchádzanie s objektmi
 •  Dokumenty CATIA a pracovné oblasti
 •  Materiálové a fyzikálne vlastnosti súčastí
 •  Úvod do modelovania (Part Design)
 •  Tvorba a väzbenie profilov – prostredie Sketcher
 •  Tvorba skicovo založených operácií
 •  Aplikácie vzhľadových operácií
 •  Operácie plošne založené
 •  Transformačné operácie
 •  Kopírovanie operácií, powercopy a katalógy – základy
 •  Modifikácie súčastí
 •  Popisovanie súčastí
 •  Meranie 

Časť 2 – Tvorba výkresovej dokumentácie

 •  Úvod do tvorby výkresov (Generative Drafting )
 •  Otvorenie prázdneho výkresu, hlavný pohľad
 •  Vloženie a editácia rámčeka a rohovej pečiatky
 •  Generovanie pohľadov z 3D do výkresu
 •  Zmena umiestnenia a vlastností pohľadov
 •  Kótovanie, popisy a značky
 •  Robenie zmien na výkrese a tlač 

Časť 3 – Vytváranie zostáv

 •  Úvod do modelovania zostáv (Assembly Design)
 •  Tvorba a zostavovanie komponentov
 •  Presúvanie komponentov
 •  Väzbenie komponentov zostáv
 •  Možnosti modifikácie a vizualizácie zostáv
 •  Základy navrhovania v kontexte zostavy
 •  Operácie tvorené v zostave 

Časť 4 – Tvorba plôch – plošné modelovanie

 •  Úvod do Generative shape design
 •  Tvorba drôtenej geometrie a plôch
 •  Operácie s drôtenou a plošnou geometriou
 •  Hybridné modelovanie (kombinácie objemových, plošných a   drôtených prvkov)
 •  Modifikácie plošných telies
 •  Úprava prostredia a chovanie GS Designu

Časť 5 – Pevnostná analýza

 •  Pevnostná analýza súčiastky a zostavy
 •  Zisťovanie napätí, deformácií a reakcií 

Časť 6 – Kinematická a priestorová analýza – digital mockup

 •  Tvorba kinematických väzieb, simulácia, priebehy rýchlostí a   zrýchlení
 •  Priestorové meranie, zisťovanie kolízií a presahov, minimálne   vzdialenosti 

Časť 7 – Záverečná prípadová štúdia

 •  Overenie pochopenia výkladu
   

Trvanie: V závislosti od vybratých modulov, školenie len u zákazníka v závode

Cena: Podľa ponuky