ODPORÚČAME
TIETO PUBLIKÁCIE

VDA 19.1 SKÚŠANIE TECHNICKEJ ČISTOTY 640/246

27.75€

2. vydanie 2015 (české 2016)

Smernica VDA 19.1 popisuje podmienky pre aplikáciu a dokumentáciu metód stanovenia znečistenia dielov, na ktorých závisí funkčnosť vozidla, pevnými časticami (skúšanie čistoty).

Skúšanie čistoty slúži ako základ pre posudzovanie technickej čistoty, napr. pri:

 • Vzorkovaní a posudzovaní dielov
 • Vstupnej a výstupnej kontrole
 • Kontrole kvality alebo sledovaní výrobných procesov, ktoré s čistotou súvisia (napr. čistenie, úpravy povrchov, montáž, …)

Počet strán: 299

ISBN: 978-80-02-02661-1


Objednať

VDA 6.5 – AUDIT PRODUKTU – 640/188

10.36€

2. vydanie 2008 (české 2009)

Norma nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA) vymedzuje definíciu auditu produktu a rekvalifikačných skúšok. Aktuálne vydanie normy sa orientuje na požiadavky normy ISO 19011. Zároveň bol vytvorený návod programov produktových auditov, ktorý umožňuje organizáciám vytvárať svoj vlastný systém auditov produktu. Ako jeden z článkov procesného reťazca má audit produktu preukázať kvalitatívnu úroveň interne alebo externe vyrábaných produktov. Zároveň všetci účastníci licencovaného školenia VDA QMC Audit produktu VDA 6.5 organizovaného pravidelne v Bratislave viackrát ročne, obdržia túto publikáciu v tlačenej forme v cene školného. 

Počet strán: 38

ISBN: 978-80-02-02130-8

Objednať

VDA 6.3 – AUDIT PROCESU – 640/249

30.50€

3. vydanie 2016 (české 2017)

Nemeckí zákazníci, tak OEM ako i dodávatelia, požadujú od svojich subdodávateľov samohodnotenia procesov, ktorých základom je norma VDA 6.3. ABP Management Vám prináša aktuálnu publikáciu tejto normy v českom jazyku (vydanie 2016). Zároveň všetci účastníci licencovaného školenia VDA QMC Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 organizovaného pravidelne v Bratislave viackrát ročne, obdržia túto publikáciu v tlačenej forme v cene školného.

Tabuľky vo formáte pdf sú na stiahnutie: tu

Počet strán: 204

ISBN: 978-80-02-02727-0

Objednať

VDA 5 – VHODNOSŤ KONTROLNÝCH PROCESOV – 640/204

16.67€

2. vydanie, 2010 (české 2011)

Vhodnost meracích systémov. Vhodnosť procesov merania a kontroly. Rozšírená neistota. Posudzovanie zhody. Tento zväzok VDA je určený pre posudzovanie vhodnosti meracích systémov a procesov merania. Vhodnosť je určená vo vzťahu k neistote merania. Zväzok obsahuje podrobný návod na výpočet a množstvo vyriešených príkladov.

Tento zväzok VDA 5, 2.  nahrádza 1. vydanie z roku 2003 (česky 2004).

ISBN: 978-80-02-02307-4


Objednať

VDA 4 – ZAISŤOVANIE KVALITY V OBLASTI PROCESOV – 640/239

59.51€

2. prepracované a rozšírené vydanie 2009, aktualizované marec 2010, doplnené december 2011, české vydanie 2013

Rozsiahly obsah doteraz popísaných metodických doporučení si vynútil prispôsobiť tiež publikáciu VDA 4. Teraz sa nazýva „Zaisťovanie kvality v oblasti procesov“.

Pre potreby lepšieho prehľadu a jednoduchšieho priradenia veľkého počtu kapitol bolo vykonané rozčlenenie a usporiadenie jednotlivých kapitol, pričom boli vytvorené nasledovné skupiny:

 • Všeobecná časť
 • Analýzy rizík
 • Metódy
 • Modely postupov

ISBN: 80-02-01682-3

Objednať

VDA 2 – ZAISŤOVANIE KVALITY PRED SÉRIOVOU VÝROBOU – 640/224

17.31€

5., prepracované vydanie, 2012 (české 2013)

Uvoľnenie výrobného procesu a produktu (PPF)

V tomto piatom vydaní bol postup uvoľňovania výrobného procesu a produktu (PPF) štrukturovaný celkom nanovo, s cieľomm popísať požiadavky na nové nebo

Pre lepšie porozumenie sú upresnené požiadavky vo vzťahu k doterajším stupňom predkladania a taktiež sú v publikácii uvádzané dôležité novinky validácie procesu

a stupňa predloženia „0“. Všetky spracované zmeny sú zohľadnené v kompletne prepracovaných formulároch pre vzorkovanie podľa štandardu VDA 2.

Počet strán: 56

ISBN: 978-80-02-02443-9

 • modifikované rozsahy dodávok externého nebo vnútropodnikového pôvodu.
Objednať

IATF 16 949:2016 – NORMA SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 640/247 (1. VYDANIE)

25.50€

Norma IATF 16 949:2016, ktorá nahrádza normu ISO/TS 16 949:2009 predstavuje inovatívny dokument vzhľadom k silnej orientácii na zákazníka. Túto normu systému riadenia kvality pre automobilový priemysel nemožno považovať za samostatnú normu systému riadenia kvality ale ako dodatok k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ju taktiež používať. ISO 9001:2015 je zverejnená ako samostatná norma ISO. Publikácie v českej a anglickej verzii.

 • K publikácii sa odporúča zaistiť si i Pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa IATF 16949 – 640/245 (5.vydanie)

Počet strán: 120

ISBN: 978-80-02-02699-0

Objednať

POKYNY PRE CERTIFIKÁCIU V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE PODĽA IATF 16949 – 640/245

17.00 €

5. vydanie k IATF 16 949:2016

Pravidlá pre dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF

Tieto pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa IATF 16949 nahrádzajú “Pravidlá – 4. vydanie” a všetky súvisiace Záväzné interpretácie. Požiadavky na implementáciu IATF 16 949 (označené ako Pravidlá pre dosiahnutie a zachovanie uznania IATF) zahŕňajú kritériá pre uznanie certifikačného orgánu, pre proces certifikačného orgánu pre auditovanie, pre kvalifikáciu certifikačných audítorov a pre certifikáty IATF 16 949. Tento dokument obsahuje časti normy ISO/IEC 17021 vydané s povolením Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO – International Organization for Standardization).

Počet strán: 64

ISBN: 978-80-02-02700-3

Objednať

ANALÝZA CHYBNÝCH DIELOV Z PREVÁDZKY VOZIDIEL

(FIELD CLAIMS)

13.80 €

1. vydanie 2010 (česká verzia)

Náklady na garančné reklamácie predstavujú celosvetovo náklady v miliardách EUR tak pre konštruktérov vozidiel ako i pre dodávateľov. Publikácia ponúka prehľad odporúčaných postupov pri riešení reklamácií „z poľa“, podporné procesy analýzy chýb na strane servisu, OEM i dodávateľa.

Počet strán: 58

ISBN: 978-80-02-02233-6

Objednať

ANALÝZA KOREŇOVÝCH PRÍČIN

(PRELOŽENÉ Z ANGLICKÉHO ROOT CAUSE ANALYSIS)

28.00€

1. vydanie 2011 (česká verzia)

Komplexný prehľad procesu analýzy a riešenia koreňových príčin, vrátane mnohých prípadových štúdií a nástrojov/formulárov v digitálnej forme na priloženom CD.

Publikácia obsahuje 11 kapitol, ako napr.:

 •  Praktické riešenie problémov
 • Nástroje riešenia pre pochopenie problému, zistenie príčiny, zhromažďovanie údajov, analýzu, elimináciu koreňovej príčiny , implementáciu riešenia, …
 • Pravidlá výberu správnej metódy, atď.


Počet strán: 238 + CD

ISBN: 978-80-02-02356-2

Objednať

8D – ŠTRUKTUROVANÝ PRÍSTUP K RIEŠENIU PROBLÉMOV

19.80€

2. vydanie 2011 (česká verzia)

Prehľad procesu 8D, postup určovania koreňovej príčiny problému a zavádzanie dočasných a trvalých opatrení s cieľom predchádzať opakovanému výskytu problému.

Publikácia obsahuje 4 časti:

 • Prehľad (predstavenie metódy, použitie, základné pravidlá)
 • Kroky 8D
 • Integrácia 8D metódy do procesov organizácie
 • Pracovné dokumenty a zdroje (na okamžité použitie)


Počet strán: 139

ISBN: 978-80-02-02347-0

Objednať

VIACVRSTEVNÉ PROCESNÉ AUDITY

(LPA – LAYERED PROCESS AUDIT)

45.00€

2. vydanie 2015 (česká verzia)

Ozrejmenie významu LPA v rámci systému zaručenia kvality výrobného podniku v automobilovom priemysle. Overenie dodržiavania najdôležitejších štandardov a kontrolných mechanizmov s cieľom zaručiť štandardizáciu procesov a neustále zlepšovanie.

Počet strán: 59

ISBN: 978-80-02-02605-1

Objednať

Objednate si


K cene objednávky bude prirátaná cena poštovného. Po odoslaní objednávky vám bude na zadanú e-mailovú adresu doručená zálohová faktúra.