QUA-12

Viacvrstevné procesné audity (LPA)

Viaceré výrobné firmy považujú LPA audity za nástroj, kedy pomocou kontrolných bodov overujú rešpektovanie určitých štandardov. LPA má však vyššie ambície – stať sa súčasťou firemnej kultúry výrobného podniku, ktorý má dopad na kvalitu, rešpektovanie štandardov i celkové náklady výroby. Audity sa orientujú na vybrané procesy podľa miery rizika variability procesu, nákladov, kapacity či strategického významu. Do auditov sú zapojení zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia, zistené rozdiely sú analyzované a akčné plány na zlepšenie definované. Viacvrstevné procesné audity sú zároveň požiadavkou mnohých zákazníkov v automobilovom priemysle (STELLANTIS, GM, Ford, Daimler, …).

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť princíp fungovania LPA auditov
 • Znížiť variabilitu procesov vďaka rešpektovaniu štandardov
 • Znížiť zmätkovitosť a náklady na nekvalitu
 • Pripraviť a implementovať LPA audity vo výrobe
 • Rešpektovať požiadavky zákazníkov
 • Neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Zákaznícka a interná Kvalita
 • Výroba
 • Technológovia
 • Kvalita nakupovaných dielov

Obsah školenia:

 • Princíp fungovania LPA Auditov
 • Miesto LPA auditov v rámci zaručenia kvality zákazníka
 • Požiadavky zákazníkov na LPA audity
 • Pravidlá výberu procesov na audit
 • Vytvorenie dokumentácie pre vykonávanie auditu
 • Definovanie kontrolných bodov
 • Určenie zodpovedných osôb a frekvencie kontroly
 • Implementácia vo výrobe
 • Pravidlá riadenia nezhôd
 • Skúšobný audit

Trvanie: 2 dni

Školenie iba vo forme uzatvoreného školenia u zákazníka