QUA-03

Interný audítor IATF 16 949:2016

Odborné školenie koncipované v súlade s normou IATF 16949:20016 a v zmysle normy ISO 19011:2011. Náročné požiadavky na systém manažérstva kvality(QMS) v automobilovom priemysle vyžaduje nové postupy, prístupy a veľkú náročnosť na odbornú pripravenosť, spôsobilosť a kompetentnosť zamestnancov. Uvedený kurzreaguje na uvedené trendy, požiadavky automobilového priemyslu a požiadavky IATF 16949:2016. Ide o prezentáciu požiadaviek, aleaj o tlmočenie a odovzdanie praktických vecí a skúseností lektora, ktorý je viac ako 20 rokov priamo zapojený do budovania QMS v automobilovom priemysle, audítorskej činnosti a certifikačného procesu. Interný audit QMS má za cieľ poskytnúť nezávislé, objektívne a kompetentné posúdenie procesov QMS v rámci QMS organizácie, úrovne plnenia požiadaviek IATF 16949:2016, požiadaviek zákazníkov a efektívnosti realizovaných činností. Napomáha tak dosahovať ciele organizácie a to systematickým prístupom k hodnoteniu, odhaľovaniu slabých miest a nedostatkov a možností zlepšovania v rámci procesov QMS.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 a ISO 19011:2011 pre potrebyinterného audítora podniku v dodávateľskom reťazciautomobilového priemyslu
 • Overiť, resp. nastaviť proces interného auditu podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011
 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na vykonanie internýchauditov QMS podľa IATF 16949:2016
 • Získať kvalifikáciu interného audítora podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16949:2016
 • Zamestnanci zodpovední za riadenie QMS a programu auditov
 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle
 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016
 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 vrátane ISO 9001:2015 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)
  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém
  • Kapitola 4 – Súvislosti organizácie
  • Kapitola 5 –Vodcovstvo
  • Kapitola 6 – Plánovanie
  • Kapitola 7 – Podpora
  • Kapitola 8 – Prevádzka
  • Kapitola 9 Hodnotenie výkonnosti
  • Kapitola 10 – Zlepšovanie
 • Proces auditovania podľa ISO 19011:2011 (požiadavky, zásady skúsenosti z praxe)
 • Modelové cvičenia počas kurzu

Trvanie:  3 dni

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.