CSR-10

Štandardy vývoja produktu dodávateľa STELLANTIS

Nové školenie zamerané na projektový tím dodávateľa, ktorý vyvíja produkt a proces pre zákazníka STELLANTIS. Školiteľ ozrejmí účastníkom všetky štandardy zákazníka, ktoré musí dodávateľ poznať a rešpektovať
od Technických špecifikácií po Sériový Štandard kontroly dielu (PIS). Praktické prípadové štúdie počas celého školenia
exemplifikujú všetky prezentované štandardy na reálnych príkladoch.

Vaše potreby sú:

 • Vyvinúť robustné riešenie produktu, ktorý bude spĺňať špecifikácie zákazníka
 • Pochopiť všetky štandardy zákazníka, ktoré sa týkajú vývoja produktu
 • Vykonať robustnú analýzu vyrobiteľnosti a definovať variabilné a stabilné charakteristiky v procese
 • Používať portál b2b pre nájdenie špecifikácií, aplikácie PLM, DocInfo Groupe a iné dôležité aplikácie
 • Pripraviť robustný plán kontroly dielu pre aplikáciu v sériovej výrobe
 • Pripraviť a aktualizovať Supplier Conformity Dashboard
 • Pochopiť princípy projektovej A3
 • Aplikovať všetky získané informácie na prípadových štúdiách

Cieľová skupina:

 • Projektový manažér
 • Inžinieri vývoja (R &D)
 • Procesní špecialisti
 • Projektová kvalita
 • Tím z fázy RFQ
 • Sériová kvalita

Obsah školenia:

 • Kapitola 1 – Úvod do školenia
  • Ciele zákazníka STELLANTIS z hľadiska kvality vozidla a zaručenia spokojnosti finálneho zákazníka, ciele a pridaná hodnota školenia pre projektový tím dodávateľa
 • Kapitola 2 – Míľniky vývoja projektu vozidla STELLANTIS (PDP)
  • Proces vývoja projektu vozidla STELLANTIS (PDP), ozrejmenie hlavných míľnikov projektu vozidla s dôrazom na míľniky výroby vozidiel pre účely cieľov školenia
 • Kapitola 3 – Fázy a míľniky vývoja projekt nakupovaného dielu od dodávateľa (APQP), A3/Supplier Conformity Dashboard,
  • Proces vývoja nakupovaného dielu (APQP), ozrejmenie všetkých fáz a míľnikov nakupovaného dielu pre účely školenia, projektová A3/Supplier Conformity Dashboard
 • Kapitola 4 – Vyjadrenie potrieb STELLANTIS a odpoveď dodávateľa
  • Technické Špecifikácie (ST) a ich analýza, technické normy aplikované na projekte, aplikácia Public Standards/DocInfo Community # 01446, odpoveď dodávateľa na technické špecifikácie a Matica pokrytia požiadaviek, dodatočné požiadavky STELLANTIS AQRs (Additional Quality Requirements), prípadová štúdia.
 • Kapitola 5 – Riadenie potenciálnych a známych chýb a ich následkov
  • Analýza rizík & vytvorenie Plánu redukcie rizík, klasifikácia funkčných nezhôd, požiadavky STELLANTIS na DMFEA/PFMEA, Supplier Safety Report, prípadová štúdia
 • Kapitola 6 – Technické & funkčné charakteristiky (CTF List)
  • vysvetlenie CTF, analýza prvotného Zoznamu CTF, rozporovanie CTF, finálny Zoznam CTF, priorita zhody CTF, analýza vyrobiteľnosti CTF a určenie stabilných/variabilných CTF finálny Zoznam CTF, prípadová štúdia
 • Kapitola 7 – Design Verification Plan & Report (DVP&R), IMDS, požiadavky na audit produktu
  • Vzťah medzi technickými špecifikáciami/Maticou pokrytia požiadaviek, Zoznamom CTF a DVP&R, požiadavky na testovanie, termíny pre ukončenie DV a PV testov, plánovanie DVP&R na projekte a jeho realizácia, požiadavky na IMDS, požiadavky na audit produktu
 • Kapitola 8 – Štandard kontroly dielu (PIS, pôvodné PCP)
  • skutočný význam a aplikácia PIS na projekte, vytvorenie dokumentu PIS (celý dokument vysvetlený), pridávanie kontrol CS/CSE do PIS, vizualizácia kontrolných bodov, referenčný systém, definícia frekvencie kontrol, požiadavky na MSA, zadávanie termínov zhody/spôsobilosti charakteristík v súlade s požiadavkou zákazníka, projektový a sériový PIS, súvis PIS-Kontrolný plán, prípadová štúdia
 • Kapitola 9 – Námerový protokol (RCM)
  • vysvetlenie pôvodného (časť dokumentu CTF/PCP) i nového dokumentu RCM (zvlášť dokument), fázy RCM, vkladanie nameraných hodnôt, vyhodnocovanie procesnej spôsobilosti, ciele procesnej spôsobilosti, krycí list RCM, zdieľanie RCM so zákazníkom cez aplikáciu DocInfo Groupe, prípadová štúdia
 • Kapitola 10 – Zmenové riadenie produktu počas projektu/série
  • história dielu, pravidlá štítkovania dielu, riadenie inžinierskych zmien (ECR), dokument FETE sheet, FIPA Amendment (vysvetlený technický i ekonomický dopad zmeny)
 • Kapitola 11 – Záverečná skúška (aktuálne neaplikovateľné pre online školenia)

Trvanie: 2 dni