Filtering by: Zaručenie kvality

Nov
29
to Dec 1

QUA-03 Interný audítor IATF 16 949:2016

Odborné školenie koncipované v súlade s normou IATF 16949:20016 a v zmysle normy ISO 19011:2011. Náročné požiadavky na systém manažérstva kvality(QMS) v automobilovom priemysle vyžaduje nové postupy, prístupy a veľkú náročnosť na odbornú pripravenosť, spôsobilosť a kompetentnosť zamestnancov.  Uvedený kurzreaguje na uvedené trendy, požiadavky automobilového priemyslu a požiadavky IATF 16949:2016. Ide o prezentáciu požiadaviek, aleaj o tlmočenie a odovzdanie praktických vecí a skúseností lektora, ktorý je viac ako 20 rokov priamo zapojený do budovania QMS v automobilovom priemysle, audítorskej činnosti a certifikačného procesu. Interný audit QMS má za cieľ poskytnúť nezávislé, objektívne a kompetentné posúdenie procesov QMS v rámci QMS organizácie, úrovne plnenia požiadaviek IATF 16949:2016,  požiadaviek zákazníkov a efektívnosti realizovaných činností. Napomáha tak dosahovať ciele organizácie a to systematickým prístupom k hodnoteniu, odhaľovaniu slabých miest a nedostatkov a možností zlepšovania v rámci procesov QMS.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 a ISO 19011:2011 pre potrebyinterného audítora podniku v dodávateľskom reťazciautomobilového priemyslu

 • Overiť, resp. nastaviť proces interného auditu podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na vykonanie internýchauditov QMS podľa IATF 16949:2016

 • Získať kvalifikáciu interného audítora podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

 

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16949:2016

 • Zamestnanci zodpovední za riadenie QMS a programu auditov

 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

 

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016

 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 vrátane ISO 9001:2015 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)

  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém

  • Kapitola 4 – Súvislosti organizácie

  • Kapitola 5 –Vodcovstvo

  • Kapitola 6 – Plánovanie

  • Kapitola 7 – Podpora

  • Kapitola 8 – Prevádzka

  • Kapitola 9 Hodnotenie výkonnosti

  • Kapitola 10 – Zlepšovanie

 • Proces auditovania podľa ISO 19011:2011 (požiadavky, zásady skúsenosti z praxe)

 • Modelové cvičenia počas kurzu

 

Trvanie:  3 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  9.-11. apríl 2019 v slovenskom jazyku

  28. február - 02. marec 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  23.-25. október 2019 v slovenskom jazyku

  05.-07.september 2019 v anglickom jazyku

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
20
to Nov 21

QUA-07 Zaručenie kvality nakupovaných dielov

Ani najlepší výrobný proces nedokáže vyrobiť zhodný diel, pokiaľ do neho vstupujú nezhodné komponenty. Napriek teóriám a interným procedúram, že pri výbere dodávateľa sú brané do úvahy kritéria zaručenia kvality, fungovanie logistiky či jeho technická vyspelosť, prax je neraz taká, že rozhodujúcim faktorom zostáva cena nakupovaného dielu. Ďalšími problémovými dodávateľmi sú interní dodávatelia, dodávatelia určení zákazníkom, príp. dodávatelia Tier-2, pre ktorých je zákazník Tier-1 z hľadiska obratu málo zaujímavý. Opäť otázka: „Čo s tým?“.
Kvalita nakupovaného dielu sa samozrejme dá do značnej miery ovplyvniť i kontinuálnou prácou s dodávateľom, stanovenými pravidlami, auditmi dodávateľa a rozvojom najmä strategických partnerov. Školenie „Zaručenie kvality nakupovaných dielov“ má za cieľ pomôcť Vám zlepšiť kvalitu dielu na vstupe a rozvíjať vzťah s dodávateľom.

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť kvalitu nakupovaných dielov na terajších i nových projektoch

 • zlepšiť, resp. nanovo nastaviť komunikáciu s Vašimi dodávateľmi

 • vykonávať analýzu rizík existujúcich i nových dodávateľov

 • správne riadiť uvoľňovanie nakupovaných dielov

 • eliminovať kapacitné problémy dodávateľov

 • riešiť reklamácie kvality i logistiky nakupovaných dielov

 • riadiť kvalitatívnu i logistickú výkonnosť dodávateľov

 • v prípade potreby aplikovať procedúry eskalácie

Cieľová skupina:

 • Nákup

 • Kvalita

 • Logistika

 • Projektový tím

Obsah školenia:

 • Fázy projektu zákazníka, dodávateľa a subdodávateľa

 • Riadenie subdodávateľov ako súčasť projektového riadenia

 • Analýza „Make or Buy“

 • Proces výberu dodávateľa, kontrakt s dodávateľom

 • Nástroje kvality a projektového riadenia na riadenie subdodávateľov

 • Plánovanie aktivít na projekte súvisiacich s nakupovanými dielmi

 • Požiadavky zákazníka a ich prenesenie na dodávateľov

 • Včasné odhalenie problémov s nakupovanými dielmi

 • Uvoľňovanie nakupovaných dielov

 • Sledovanie kvalitatívnej a logistickej výkonnosti subdodávateľa

 • Riadenie dodávateľa v sériovej výrobe

Trvanie:  2 dni

Dátumy:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.- 27. február 2019

 2. Jesenný termín - 05.- 06. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 22.-23. február 2019

 2. Jesenný termín- 10.-11. september 2019

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
15
to Jun 16

QUA-08 FMEA a Reverzná FMEA

Jedno z mála „štandardných“ školení, ktoré ABP Management ponúka. Avšak z určitého dôvodu. Procesná FMEA je nástroj, ktorý  vytvára konceptor procesu, najčastejšie výrobný závod. Naša skúsenosť je, že neraz tento nástroj nemá taký prínos ani nie kvôli tomu, že by zamestnanci nepoznali pravidlá vytvárania FMEA, ale viac je to otázka určitého podcenenia významu tohto nástroja pre zaručenie kvality, prispôsobovanie si RPN tak, aby to papierovo sedelo či jednoducho kvôli nedostatku času sa skopíruje všeobecná FMEA, aby bol nejaký dokument pre prípad auditu. Školenie „FMEA a Reverzná FMEA“ sa opiera o nové spoločné štandardy AIAG-VDA, ktoré dopĺňa o špecifické požiadavky zákazníkov. Taktiež v posledných rokoch naberá na význame Reverzná FMEA a viacerí zákazníci ju od dodávateľa vyžadujú (napr. PSA Groupe, Renault, ...). Po skončení školenia bude organizácia schopná správne využívať nástroj reverzná FMEA.

 

Vaše potreby sú:

 • preventívne eliminovať riziká produktu a procesu
 • dať nástroju FMEA také miesto v procesoch, aké mu patrí
 • pochopiť proces prípravy FMEA
 • určovanie potenciálnych závad, ich príčin a dopadov
 • využívať FMEA ako strategický nástroj na zlepšovanie kvality
 • previazať FMEA s Kontrolným plánom a neustále ju zlepšovať
 • nastaviť proces a správne riadiť reverznú FMEA

 

Cieľová skupina:

 • Nákup
 • Kvalita
 • Logistika
 • Projektový tím

 

Obsah školenia:

1.deň školenia - FMEA

 • FMEA ako súčasť systému zaručenia kvality, typy FMEA
 • Plánovanie prípravy FMEA na nový projekt
 • Štruktúra dokumentu FMEA (obsah)
 • Definícia možných chýb
 • Definícia indexov dopadu, výskytu a detekcie podľa spoločnej normy AIAG – VDA (2018)
 • Požiadavky OEMs na FMEA (Ford, PSA, Renault, ...)
 • Spojenie FMEA, Kontrolný plán a pracovné inštrukcie

 

2. deň školenia - reverzná FMEA

 • Reverzná FMEA – hlavné princípy preventívnej aktualizácie FMEA
 • požiadavky OEMs na reverznú FMEA
 • vytváranie checklistu rFMEA
 • proces zavedenia rFMEA v závode
 • workshopy reverznej FMEA vo výrobe

 

Trvanie:  2 dni

Z dôvodu workshopu reverznej FMEA je školenie možné organizovať iba ako uzatvorené školenie v rámci organizácie.

In-house

Cena:    Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.Školenie v Bratislave: N/A

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
14
to Jun 15

QUA-06 Zaručenie kvality v sériovej výrobe a riadenie reklamácií zákazníka

Výrobný tím používa kontrolné nástroje kvality na overenie zhody produktu/procesu s cieľom zaručiť, že výrobný proces vyrába len zhodné diely. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako nastaviť proces kontroly s cieľom minimalizovať problémy kvality. I na najlepšom projekte sa z času na čas objavia nezhody, ktoré musí sériový kvalitár vyriešiť (školiaci modul ABP Management QUA-13), avšak proces riešenia reklamácií (voči interným/externým dodávateľom či zákazníkovi)  je oveľa širší.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť rozdiely medzi zaručením kvality počas projektu a počas sériovej výroby

 • pochopiť a správne aplikovať nástroje kvality počas sériovej výroby

 • vyhnúť sa problémom kvality

 • pochopiť proces riešenia reklamácií zo strany zákazníka / reklamácie voči dodávateľovi

 • Neustále znižovať interné/zákaznícke ppm a náklady na nekvalitu

Cieľová skupina:

 • Sériová kvalita

 • Projektová kvalita

 • Výroba

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Manažéri

Obsah školenia:

 • Zaručenie kvality vs. kontrola kvality

 • Nástroje zaručenia kvality počas projektu a ich dopad na sériovú výrobu

 • Nástroje kvality pre sériovú výrobu

  • Kontrolný plán

  • FMEA

  • SPC

  • Regulačné karty

  • Audit produktu

  • Rekvalifikácia produktu

  • a ďalšie

 • Pravidlá pre denné porady vo výrobe (QRQC,…)

 • Proces riešenia interných/zákazníckych reklamácií

 • Neustále zlepšovanie zaručenia kvality PDCA/Six Sigma

Trvanie:     2 dni

Dátumy:   

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 08-09. február 2019

 2. Jesenný termín - 14-15. november 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 07.-08. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

QUA-10 Metódy a nástroje riešenia problémov

Aj pri najlepšom plánovaní zaručenia kvality sa stane, že proces vyrobí nezhodný produkt, ktorý v ideálnom prípade zistí kontrolou operátor alebo kvalitár, inokedy zákazník. Každá spoločnosť certifikovaná IATF musí mať auditom potvrdený proces riešenia reklamácií, ktorý aplikuje pri každom probléme. Školenie „Metódy a nástroje riešenia problémov“ vysvetľuje jeho účastníkom hlavné nástroje používané v automobilovom priemysle a na praktických príkladoch ilustruje nielen využitie, ale i možné úskalia použitia týchto metód.

Vaše potreby sú:

 • efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu

 • poučiť sa z chýb tak, aby sa už neopakovali

 • zlepšiť spôsob riešenia reklamácií vo firme

 • uspokojiť požiadavky zákazníkov a IATF audítorov na proces riešenia reklamácií

 • poznať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • zlepšenie reklamačného procesu so subdodávateľmi

 • neustále sa zlepšovať

 

Cieľová skupina:

 • Zákaznícka a interná Kvalita

 • Výroba

 • Technológia

 • Kvalita nakupovaných dielov

 • Všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú riešenia problémov

 

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov

 • Riešenie reklamácií interného a externého zákazníka

 • Nástroje riešenia problémov (workshop na každý nástroj)
  o Ishikawa
  o 5W
  o FTA
  o A3
  o Korelačný diagram
  o 5W2H
  o Pareto analýza
  o Tabuľka zberu dát
  o a ďalšie

 • 8D report - detailný popis + samoaudit 8D reportu

 • Lessons Learned

 • Nastavenie systému riešenia problémov v podniku (denné porady, štandardizácia vizualizácie riešenia problémov, stanovenie termínov, overenie efektivity (PDCA), ...

 

Trvanie:   2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 09.-10.apríl 2019

 2. Jesenný termín - 14.-15. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19.-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 07.-08. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

QUA-05 Zaručenie kvality na projektoch automobilového priemyslu

Paretovo pravidlo platí i pri problémoch kvality – príčina 80% problémov, ktoré máme počas sériovej výroby vznikla vo fázach predvýrobných. Vedúci pracovníci nemajú ľudí na prácu na projektoch, ale na reklamácie sa vždy nájdu ľudia i peniaze. A začarovaný kruh sa nekončí.
Procesnú FMEA preberieme z iného projektu, pri kalkulácii procesnej spôsobilosti vyberieme najlepšie diely, príp. upravíme čísla... A je to! Všetko nám vyšlo. Avšak počas sériovej fázy projektu sa čudujeme, že máme vysoký interný scrap, reklamácie od zákazníka či nedostatočnú kapacitu. Sťažovatelia a obvinení za danú situáciu si navzájom menia pozície. Pritom sa to dá aj inak...

Vaše potreby sú:

 • pochopiť skutočné princípy zaručenie kvality na projekte

 • poznať základné nástroje zaručenia kvality na projekte

 • plánovať zaručenie kvality pre projekt

 • kontrolovať a aktualizovať plán zaručenia kvality

 • odovzdať projekt výrobe v očakávanom stave

 • vyhodnocovať projekt z hľadiska kvality , Lessons Learned

 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov z hľadiska kvality

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16 949:2016

 • Kvalita

 • Špecialisti zlepšovania

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základy projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Úloha kvality v projektovom tíme

 • Prehľad hlavných nástrojov kvality v predvýrobných fázach projektu

 • Plánovanie zaručenia kvality na projekte

  • RFQ a Design (i keď za tieto úlohy zodpovedá centrála)

  • Fáza „off-tool“

  • Fáza „off-process“

  • Fáza SOP+3mesiace/SOP+6 mesiacov

 • Plánovanie a kontroling zdrojov a nákladov na zaručenie kvality

 • Základné pravidlá správneho odovzdania projektu sérii

 • Proces neustáleho zlepšovania projektovej kvality

Trvanie:  2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 05.-06.marec 2019

 2. Jesenný termín - 10.-11. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19.-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 12.-13. september 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
May
18
to May 19

QUA-15 Dokumentácia podľa VDA 1 (dôraz na D/TLD požiadavky VW)

Školenie je vedené skúseným lektorom s dlhoročnou skúsenosťou zamestnanca VW Group (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre zabezpečenie kvality pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie normy VDA 1 a riadenia D/TLD znakov v organizácii.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu VDA 1

 • Získať prehľad požiadaviek na D/TLD audity podľa

 • Formel Q

 • Pochopenie normy normy VDA 1- archivácia a dokumentácia hlavne kritických chrakteristík

 • Požiadavky na D/TLD audity

 • TLD normy – rozklad a vysvetlenie normy

 • Kde hľadať normy na výkresech VW group

 • Praktické vypísanie D/TLD auditu pre špecifický proces dodávateľa

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality

 • Interní audítori

 • Manažéri kvality

Obsah školenia:

 • Norma VDA 1

 • Požiadavka VW Group na auditovanie kritických charakteristík zvlášť bezpečnostných znakov – Formel Q Spôsobilosť 8./2015

 • Kontrola zákazníckymi auditmi – TRL,VDA 6.3

 • Kde hľadať TLD normu na zákazníckom výkrese

 • Z čoho sa skladá TLD norma

 • Vysvetlenie katalógu otázok z D/TLD Auditu

 • Praktické cvičenie : vyplnenie SL D/TLD auditu z portálu VW Group

Štatistika je veľmi nápomocný nástroj. Ale len vtedy, ak sú jej nástroje správne používané. Náš školiteľ, absolvent matematicko-fyzikálnej fakulty s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle, jednoducho a efektívne vysvetlí Vášmu tímučo je to reálne SPC a ako ju má organizácia správne používať na zlepšenie procesu a kvality produktu. Školiteľ ponúkne účastníkom množstvo príkladov z praxe, pričom je možné aplikovať nástroje SPC priamo s dátami výrobného závodu. 

Trvanie:   2 dni školenie (+ možnosť 2 dni workshop)

Dátumy:   

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 25.-26. november 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín- 27.-28. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 975 EUR/deň (člen), 1.050 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 250 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Apr
20
to Apr 21

QUA-12 Štatistická kontrola procesu (SPC) & jej efektívna aplikácia

Štatistika je veľmi nápomocný nástroj. Ale len vtedy, ak sú jej nástroje správne používané. Náš školiteľ, absolvent matematicko-fyzikálnej fakulty s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle, jednoducho a efektívne vysvetlí Vášmu tímu  čo je to reálne SPC a ako ju má organizácia správne používať na zlepšenie procesu a kvality produktu. Školiteľ ponúkne účastníkom množstvo príkladov z praxe, pričom je možné aplikovať nástroje SPC priamo s dátami výrobného závodu.

Vaše potreby sú:

 • správne implementovať SPC v závode

 • neprikrášľovať procesnú spôsobilosť na získanie uvoľnenia od zákazníka, ale naozaj vyvinúť spôsobilý proces.

 • merať, analyzovať a vyhodnocovať procesné parametre

 • udržať výrobu stabilnú a pod kontrolou

 • určiť správne regulačné medze

 • ilustrovať teoretické poznatky na príklade školiteľa alebo na vybranom vlastnom procese

 • neustále používať SPC ako strategický nástroj na zlepšenie kvality

Cieľová skupina:

 • Interná a zákaznícka kvalita

 • Dodávateľská kvalita

 • Výroba

 • Merací technici

 • Manažéri, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku

Obsah školenia:

 • Prečo máme využívať štatistické nástroje v automobilovom priemysle?

 • Princípy SPC

 • Proces implementácie SPC

 • Používanie SPC a analýza dát

 • Regulačné diagramy a kalkulácie medze zásahu

 • Regulačné diagramy pre atributívne vyhodnocovanie

 • Špeciálne vplyvy na proces a regulačné karty

 • Spôsobilosť - Cm/Cmk, Cp/Cpk, Pp/Ppk

 • Ako použiť výsledky štúdie spôsobilosti pre zlepšovanie procesov?

 • Príklady štúdie spôsobilosti u vybraných OEMs

 • Príklady softvéru na kalkuláciu SPC

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 04.-05. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 24.-25. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 06.-07. jún 2019

 2. Jesenný termín- 19-20. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 200 EUR /deň (člen), 230 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Apr
18
to Apr 19

QUA-01 Kvalita vo výrobnom podniku v automobilovom priemysle

Absolventi školenia získajú ucelenú predstavu o tom, čo reálne znamená kvalita v automobilovom priemysle, aké sú jej hlavné nástroje a ako fungujú. Školenie „Kvalita vo výrobnom podniku v automobilovom priemysle“ ponúka jeho účastníkom prierez hlavnými nástrojmi kvality automobilového priemyslu, pričom sa zameriava nie na ich detailnú aplikáciu, ale viac na pochopenie významu a fungovania nástroja. V žiadnom prípade nenahrádza školenia na jednotlivé nástroje. Nástroje kvality sú zoradené chronologicky tak, ako sa vyvíjajú na projektoch. 

Vaše potreby sú:

 • porozumieť princípom zaručenia kvality v automobilovom priemysle

 • pochopiť princíp certifikácie systému kvality podľa IATF 16 949:2016

 • pri komunikácii s kvalitármi vedieť, „o čom rozprávajú“

 • získať prehľad o nástrojoch kvality a ich implementácii počas projektu

 • vedieť klásť správne otázky na kvalitu

 • náhodne kontrolovať kvalitu dokumentácie a rešpektovanie postupov (vedúci pracovníci)

Cieľová skupina:

 • Riaditelia podnikov

 • Kvalita

 • Každý pracovník organizácie, ktorý prichádza do styku s kvalitou

Obsah školenia:

 • Kvalita v automobilovom priemysle – čo to znamená?

 • Systém riadenia kvality a IATF 16 949:2016

 • Ozrejmenie významu, obsahu a riadenia nástrojov kvality

  • FMEA a Reverzná FMEA

  • Kontrolný plán, Regulačné karty

  • Audit a rekvalifikácia produktu

  • Viacvrstevné procesné audity (LPA)

  • Validačný plán (DVP&R)

  • Schvaľovanie meracích prípravkov (MSA)

  • Štatistické nástroje kvality (SPC)

  • Uvoľňovanie od zákazníka (PPAP, PPF, PSW, PVA, ...)

  • Nástroje riešenia problémov (8D, 5W, Ishikawa, FTA, A3,QRQC, ...)

Trvanie:  2 dni

Dátumy:

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  13.-14. Jún 2019 v slovenskom jazyku

  28.-29. máj. 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  02.-03. december 2019 v slovenskom jazyku (nový termín)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 210 EUR /deň (člen), 240 EUR/deň (nečlen).  Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. . Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Apr
5
9:00 AM09:00

QUA-09 A3 REPORT- riešenie/vizualizácia problémov (benchmark TOYOTA, PSA, ...)

Dlhodobé a často sa opakujúce problémy kvality vedú na nižších stupňoch riadenia k akceptovaniu určitého množstva nepodarkov ako povinnej dani technológii, vlastnostiam materiálov, a pod. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako efektívne identifikovať skutočný zdroj problému a nastolí smer a konkrétne kroky k jeho odstráneniu. Zároveň poskytne účastníkom praktické pomôcky pre účinnú komunikáciu v rámci interných vzťahov, ako aj smerom k externým dodávateľom/zákazníkom. Školenie má za cieľ pomôcť Vám zlepšiť kvalitu dielov na výstupe,  rozvíjať vzťahy s dodávateľom a odberateľmi a v neposlednom rade zvýšiť kultúru prezentovania výsledku uceleným formátom.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princíp fungovania A3 reportov

 • efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu

 • vizualizácia riešenia problémov- zvýšenie kultúry prezentovania výsledkov pomocou štandardizovaných nástrojov

 • zefektívniť spôsob riešenia reklamácií vo firme

 • aplikovať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • zlepšenie reklamačného procesu s dodávateľmi/zákazníkmi

 • neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • Projektová a sériová kvalita

 • Členovia tímov riešenia problémov

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov a ich vizualizácia pomocou metódy A3

 • Nástroje riešenia problémov pre aplikáciu metódy A3

 • Fázy riešenia problémov A3 a ich efektívna komunikácia

 • Spôsoby spracovania výsledkov/návrhov riešenia problémov

 • prezentačné techniky A3

 • Praktické príklady prezentácie výsledkov

 • Lessons Learned

 • Nastavenie systému riešenia reklamácií v podniku

 • Praktické workshopy, vytvorenie vlastného A3 reportu na okamžitú aplikáciu po školení, vrátane podporných procesov

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

školenie možné iba in-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Apr
3
to Apr 4

QUA-13 Spôsobilosť meracieho systému (MSA) & jej efektívna aplikácia

MSA je ďalším z významných nástrojov používaných v automobilovom priemysle. Na to, aby boli získané relevantné dáta z meraní, musí organizácia zvoliť správny merací prípravok, správne navrhnúť proces merania, vybrať a zaškoliť správnych ľudí, merať na vhodnom mieste, atď. Školenie „MSA a jeho efektívna aplikácia“ je vedená veľmi skúseným školiteľom, ktorý vysvetlí Vášmu tímu hlavné metódy a nástroje MSA používané v automobilovom priemysle, vrátane analýzy R&R ANOVA a metód na atributívne vyhodnocovanie. Účastníci školenia budú merať diely, rátať a vyhodnocovať výsledky, či definovať akčné plány. Na konci školenia budú jeho účastníci schopní vybrať vždy správnu metódu MSA a efektívne ju aplikovať.

Vaše potreby sú:

 • používať MSA ako strategický nástroj zaručenia kvality

 • porozumieť všetkým nástrojom a metódam MSA a vždy zvoliť ten správny

 • neprikrášľovať výsledky MSA, ale zaručiť, že merací systém je naozaj spôsobilý

 • znížiť počet zákazníckych reklamácií

 • mať v rámci organizácie robustný systém zaručenia kvality

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality

 • Laboratória

 • Kalibárácia

 • Procesní inžinieri

 • Interní audítori

 • Technológia

 • Výroba

Obsah školenia:

 • MSA a jej miesto v Systéme zaručenia kvality dodávateľa

 • MSA 4.edícia

 • Implementácia MSA na nových projektoch

 • MSA a Kontrolný plán

 • Metódy MSA & ako vybrať správny nástroj?

  • Strannosť

  • Lineárnosť

  • Bias

  • R&R

  • Atributívne znaky

 • Kritéria spôsobilosti MSA

 • Čo robiť, keď výsledky nie sú podľa očakávaní?

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 22-23. február 2019

 2. Jesenný termín - 05-06. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 04-05. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 09.-10. december 2019

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 200 EUR /deň (člen), 230 EUR/deň (nečlen).
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
27
to Mar 28

QUA-04 Nástroje kvality pre interných audítorov v automobilovom priemysle

Účastníci školenia pochopia požiadavky noriem APQP / VDA 4.3 a PPAP / VDA 2 ako i hlavné nástroje zaručenia kvality v automobilovom priemysle. Tieto sú ozrejmené účastníkom školenia v takej forme, že im pomôžu klásť auditovaným zamestnancom/dodávateľom správne otázky, ľahšie odhaliť prípadné nezhody a pomôcť organizácii neustále sa zlepšovať.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť nástroje kvality potrebné k auditu

 • uistiť sa počas auditu, že auditované procesy sú správne riadené

 • pokladať správne otázky na uistenie sa o robustnosti procesov

 • auditovať zaručenie kvality počas celého trvania projektu (dizajn, industrializácia, séria)

 • hĺbkovo analyzovať kritické nástroje kvality a presvedčiť sa o ich funkčnosti

 • overiť efektívnosť procesu neustáleho zlepšovania

 • získať tipy a triky od skúsených audítorov

Cieľová skupina:

 • Interní audítori

 • Kvalita

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

Obsah školenia:

 • Požiadavky na zaručenie kvality počas projektu

 • Nástroje na zlepšovanie produktu/procesu

  • FMEA pre interných audítorov

  • MSA pre interných audítorov

  • SPC pre interných audítorov

  • PPAP

  • a ďalšie

 • Riadenie reklamácií & riešenie problémov

  • Riešenie reklamácií zákazníkov pre interných audítorov

  • 8D pre interných audítorov

  • Nástroje riešenia problémov pre interných audítorov

 • Špecifické požiadavky OEMs a ich auditovanie

 • Audit procesu neustáleho zlepšovania

 • Tipy & triky audítora

Trvanie: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  16.-17. máj 2019 v slovenskom jazyku

  21.-22. máj 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  07.-08. november 2019 v slovenskom jazyku

  16.-17. december 2019 v anglickom jazyku

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Sep
29
to Sep 30

Špecifické požiadavky zákazníkov pre kvalitu a interných audítorov

Spĺňanie požiadaviek zákazníka. Snáď neexistuje lepšia definícia pojmu „kvalita“. Napriek tomu sú požiadavky zákazníkov pre audítorov často nejasné. Príklad: Otázka audítora: „Máte procedúru na riadenie „End of life“?“ Auditovaný vytiahne peknú normu, v ktorej sú popísané jednotlivé kroky a ozrejmuje postup. A čo otázka: „Aký je postup, keď zákazník Volkswagen ukončuje projekt“? A čo tak Daimler alebo Fiat? Je ten postup rovnaký? Používa sa rovnaký dokument či portál b2b? Školenie „Špecifické požiadavky zákazníkov pre kvalitu a interných audítorov“ pre každú relevantnú kapitolu ISO/TS poukazuje, aké procesy, dokumenty či aplikácie na portáli b2b majú vybraní zákazníci a umožňuje audítorom efektívnejšie auditovať a identifikovať procesy na zlepšenie. Pred týmto školením sa odporúča absolvovať školenie Interný audítor ISO/TS 16 949 (kód školenia QUA-4). Toto školenie nie je primárne školením na normu ISO/TS 16 949.

Vaše potreby sú:

 • zosumarizovať si požiadavky ISO/TS
 • vedieť počas auditu overiť reálne spĺňanie požiadaviek najmä   externých zákazníkov
 • poznať požadovaný postup vybraných zákazníkov na auditované   procesy
 • overovať, či je interný proces v súlade s požiadavkou zákazníka
 • zlepšovať interné procesy s dopadom na zákazníka

Cieľová skupina:

 • Interní audítori ISO/TS 16 949
 • Kvalita
 • Špecialisti zlepšovania
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Požiadavky zákazníka – definícia a aplikácia
 • Obsah a štruktúra normy ISO/TS 16 949 (prehľad)
 • Príklady požiadaviek vybraných zákazníkov na auditované procesy – viac ako 100 príkladov z oblastí:
  •  Projektové riadenie
  •  Kvalita projektu (pred uvoľnením), kvalita v sériovej výrobe
  •  Logistika a subdodávatelia
  •  Vývoj a inžiniering
  •  Subdodávatelia
  •  Zmenové riadenie
 • Proces auditovania spĺňania požiadaviek zákazníka
 • Vyhodnocovanie nezhôd a neustále zlepšovanie

Trvanie: 2 dni.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 270 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Termín školenia:
26.-27.september 2015 v slovenskom/českom jazyku
23.-24.október 2015 v anglickom jazyku
 

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
Jun
25
6:00 PM18:00

VDA 6.3 Modul B II (licencované školenie VDA QMC)

Našim cieľom je naučiť našich zákazníkov v rámci školenia VDA 6.3 Modul B II používať prvky a otázky auditu procesu podľa VDA 6.3 v rámci celého životného cyklu produktu. Počas trojdenného školenia sa naučíte na základe vysvetlenia a praktických príkladov aplikovať otázky prvkov P2 (Projektové riadenie), P3 (Plánovanie návrhu produktu a procesu), P4 (Realizácia návrhu produktu a procesu), P5 (Riadenie dodávateľov), P6 (Proces výroby) a P7 (Starostlivosť o zákazníka/spokojnosť zákazníka) pri audite procesu návrhu a vývoja ako i procesov sériové výroby. Školenie je vedené v slovenskom jazyku schváleným školiteľom VDA QMC. Očakáva sa, že účastníci školenia poznajú základy systému riadenia kvality a príslušných nástrojov .

Pozn. pred týmto školením je nutné absolvovať školenie QUA-18 VDA 6.3 Modul A.

Vaše potreby sú

 • Získať odbornú kvalifikáciu na vedenie auditov podľa normy   VDA 6.3
 • Lepšie pochopiť problematiku auditovania procesov, a to aj   mimo automobilového priemyslu
 • Pochopiť význam kritérií auditu
 • Byť schopný pripraviť audit vo Vašom závode/u dodávateľa
 • Splniť požiadavku svojho zákazníka

Cieľová skupina

 • Interní audítori
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba
 • Vedenie podniku

Obsah školenia

 • Opakovanie poznatkov zo školenia VDA 6.3, Modul A
 • Vysvetlenie používania katalógu otázok
 • Vysvetlenie otázok prvkov P2 – P7
 • Pravidla hodnotenia odpovedí
 • Dokumentovanie výsledkov auditu

Trvanie:   3 dni

Odborným garantom školenia držiteľ licencie VDA QMC je Česká společnost pro jakost.

Dátumy:   
04.-06. november v slovenskom/českom jazyku
09.-11. december v slovenskom/českom jazyku

Cena: 
Školenie v Bratislave: 350 EUR/3-dňové školenie/účastník.
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude pripravená na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Registrácia na školenie

 

View Event →
Jun
25
6:00 PM18:00

Zaručenie zrelosti produktu (VDA) praktický koučing/workshop

Viacerí nemeckí zákazníci, vrátane Volkswagen Group, sa pri plánovaní a riadení zaručenia kvality opierajú o normu VDA – „Vznik produktu - zaručenie stupňa zrelosti produktu.“ Na to, aby mohol dodávateľ robustne plánovať zaručenie kvality na projekte zákazníka, musí jasne porozumieť všetkým kritériám v rôznych stupňoch zrelosti produktu. Cieľom nášho workshopu je ujasniť jeho účastníkom všetky očakávania zákazníkov a dať odporúčania na nastavenie efektívnej internej i zákazníckej komunikácie. Taktiež je tento workshop výbornou príležitosťou na zdielanie skúseností medzi jeho účastníkmi.

Vaše potreby sú

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte podľa metodológie stupňa   zaručenia zrelosti produktu
 • Ozrejmiť si všetky kritéria zákazníka vo všetkých stupňoch zrelosti
 • Nastaviť si jasné a efektívne „pravidlá hry“ so zákazníkom
 • Získať odporúčania, v akej forme plánovať a následne dodať   zákazníkovi dôkaz o splnení kritéria
 • V rámci pracovných skupín získať ďalšie nápady pre svoju prácu

 

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba

 

Plán workshopu

 • Základný prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Stupeň zrelosti produktu dodávateľa a produktu zákazníka (vozidlo, motor, prevodovka,...)
 • Prehľad kritérií stupňov zrelosti RG0 a RG1
 • Nastavenie komunikácie a „pravidiel hry“ so zákazníkom
 • Detailná analýza kritérií stupňov zrelosti RG2 – RG7
 • Workshopy na vybrané kritériá
 • Odporúčania do praxe

Trvanie:   2 dni

Dátumy:
14.-15. december 2015 v slovenskom/českom jazyku
16.-17. december 2015 v anglickom jazyku

Cena: 
Školenie v Bratislave: 290 EUR/deň/účastník.
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude zaslaná na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com. 

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
Jun
25
5:30 PM17:30

VDA 6.3 Modul A (licencované školenie VDA QMC)

Počas dvojdenného školenia sa jeho účastníci zoznámia nielen s obsahom nového vydania príručky    VDA 6.3 Audit procesu, ale získajú i základný prehľad o procesnom prístupe k auditovaniu, analýze rizík a možných typoch auditov. Ukážeme Vám, že i priebeh auditu je možné popísať ako proces (vstupy, výstupy, činnosti, zdroje, ...) a zoznámite sa s usporiadaním a používaním katalógu otázok auditov procesu. Úplne nový je popis a vysvetlenie potenciálnej analýzy, ktorá slúži na ohodnotenie nových a neznámych dodávateľov a je založená na vybraných otázkach z Katalógu auditu procesu.

Školenie je vedené v slovenskom jazyku schváleným školiteľom VDA QMC.

Vaše potreby sú

 • Zoznámiť sa s procesným auditom podľa normy VDA 6.3
 • získať odbornú kvalifikáciu na vedenie auditov podľa normy   VDA 6.3
 • Lepšie pochopiť problematiku auditovania procesov, a to aj   mimo automobilového priemyslu
 • Byť schopný pripraviť audit vo Vašom závode/u dodávateľa
 • Splniť požiadavku svojho zákazníka

 

Cieľová skupina

 • Interní audítori
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba
 • Vedenie podniku

 

Obsah školenia

 • Publikácie VDA, ISO/TS 16949 – stručný prehľad, štruktúra, obsah, novinky
 • Vymedzenie druhov auditov
 • Rozsah a použitie auditu procesu – prehľad
 • Audit procesu vo fáze vzniku produktu a sériovej výroby
 • Procesne orientovaný prístup, analýza rizika – korytnačka
 • Kvalifikácia audítora, etika, kódex správania sa, komunikácia
 • Proces auditovania (detailný popis)
 • Štruktúra a usporiadanie katalógu otázok
 • Potenciálna analýza
 • Uvedené tímy sú diskutované s využitím praktických príkladov

Trvanie: 2 dni.

Odborným garantom školenia držiteľ licencie VDA QMC je Česká společnost pro jakost.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude pripravená na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com
Školenie v Bratislave: 280 EUR/školenie/účastník.

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Termín školenia:
15.-16. október v slovenskom/českom jazyku
01.-02. december v slovenskom/českom jazyku

Registrácia na školenie

View Event →
Jun
23
to Jun 24

QUA-02 Norma

Všetci konštruktéri vozidiel požadujú od svojich dodávateľov certifikáciu podľa normy IATF, čo je nutná podmienka vzniku a trvania obchodného vzťahu. Keďže systém zaručenia kvality organizácie, ktorý je tvorený ľuďmi a procesmi, musí byť v súlade s požiadavkami IATF, zamestnanci by mali poznať základy tejto normy a vidieť jej praktickú aplikáciu v podnikových procesoch. Náš školiteľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti ako IATF audítor i školiteľ, Vám prezentuje normu v zaujímavej forme, pričom teóriu doplní o množstvo príkladov zo svojej dlhoročnej praxe.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 pre potreby auditovaného v rámci výrobného podniku v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu

 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na účasť na interných auditoch QMS podľa IATF 16949:2016

 • Získať praktické príklady ako nastaviť interné procesy tak, aby vyhovovali norme IATF 16 949:2016

 

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci spoločností v automobilovom priemysle, ktorí sú auditovaní podľa normy IATF 16 949:2016

 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

 

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016

 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)

  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém

  • Kapitola 4 Súvislosti organizácie

  • Kapitola 5 – Vodcovstvo

  • Kapitola 6 – Plánovanie

  • Kapitola 7 – Podpora

  • Kapitola 8 – Prevádzka

  • Kapitola 9 – Hodnotenie výkonnosti

  • Kapitola 10 – Prevádzka

 • Modelové cvičenia počas kurzu

 

Trvanie:  2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. Jún 2019 v slovenčine
  6.-7. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  3.-4. September 2019 v slovenčine
  10.-11. September 2019 v angličtine

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
10
6:00 PM18:00

VDA 6.5 (licencované školenie VDA QMC)

Požiadavka mnohých zákazníkov v automobilovom priemysle voči svojim dodávateľom zahŕňa i potrebu pravidelného vykonávania auditu produktu. Naše školenie ozrejmí jeho účastníkom proces prípravy auditu podľa normy VDA 6.5, dá odporúčania na jeho vykonávanie a následné sledovanie akčných plánov. Školenie obsahuje viacero príkladov z praxe, ktoré účastníkom pomôžu lepšie pochopiť teoretické poznatky. Absolvent školenia by mal byť schopný samostatne viesť audit vo výrobnom podniku. Školenie je vedené v slovenskom jazyku schváleným školiteľom VDA QMC. Očakáva sa, že účastníci školenia poznajú základy systému riadenia kvality a príslušných nástrojov .

Vaše potreby sú

 • Získať odbornú kvalifikáciu na vedenie auditov podľa normy   VDA 6.5
 • Lepšie pochopiť problematiku auditovania produktu
 • Pochopiť význam kritérií auditu
 • Byť schopný pripraviť, vykonať a vyhodnotiť výsledky auditu   vo Vašom závode/u dodávateľa
 • Splniť požiadavku svojho zákazníka

Cieľová skupina

 • Interní audítori
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba
 • Vedenie podniku

Obsah školenia

 • Účel a význam auditu produktu v systému riadenia kvality
 • Účel a oblasť použitia
 • Priebeh auditu produktu
  • Program auditu
  • Plán auditu
  • Realizácia auditu produktu
  • Spracovanie správy
  • Nápravné opatrenia
 • Kvalifikácia ľudí zodpovedných za plán auditov a audítorov
 • Príklady a odporúčania pre prax

Trvanie: 1 deň.

Odborným garantom školenia držiteľ licencie VDA QMC je Česká společnost pro jakost.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude pripravená na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com
Školenie v Bratislave: 180 EUR/školenie/účastník.

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Termín školenia:
21.október 2015 v slovenskom/českom jazyku
16.december 2015 v anglickom jazyku

Registrácia na školenie

View Event →
Jun
6
to Jun 7

Preventívny vs. reaktívny prístup ku kvalite v automobilovom priemysle

Každý kvalitár v automobilovom priemysle bude tvrdiť, že preventívny prístup k zaručeniu kvality je jediný správny.  Áno, ale... Aj keď teória hovorí niečo iné, v praxi narážame neraz na finančné limity organizácie v preventívnom prístupe (napr. drahý systém poka-yoke), resp. na technické obmedzenia. Je preto nutné, aby mala organizácia správne nastavené preventívne i reaktívne metódy na zaručenie kvality a zamestnanci ich vhodne použili nielen izolovane, ale najmä v súvislostiach.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy zaručenia kvality v automobilovom priemysle
 • rozlíšiť preventívny a reaktívny prístup ku kvalite
 • poznať princíp fungovania príslušných nástrojov kvality
 • chápať princípy použitie vybraných nástrojov v čase, resp. v   závislosti na situácii
 • vhodne prepojiť preventívne a reaktívne nástroje kvality (napr. FMEA   – Kontrolný plán, Lessons Learned – metódy riešenia problémov, ...)
 • efektívne riadiť príslušnú dokumentáciu kvality
 • neustále znižovať náklady na nekvalitu

Cieľová skupina:

 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Projektoví manažéri
 • Vývoj
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Význam zaručenia kvality v automobilovom priemysle
 • Prevencia vs. reakcia - Rozdielny prístup k zaručeniu kvality
 • Problémy aplikácie preventívneho prístupu k zaručeniu kvality
 • Prehľad preventívnych nástrojov, ich význam a využitie
  • QFD
  • DFMEA/PFMEA
  • Reverzná FMEA
  • SPC, regulačné diagramy
  • ...
 • Prehľad reaktívnych nástrojov kvality, ich význam a využitie
  • Kontrolný plán
  • Metódy riešenia problémov
  • ...
 • Prepojenie reaktívnych a preventívnych nástrojov kvality

Trvanie: 2 dni.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 250 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Termín školenia:
Otvorené školenia v roku 2016

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
Jun
2
to Jun 3

QUA-13 Spôsobilosť meracieho systému (MSA) & jej efektívna aplikácia

MSA je ďalším z významných nástrojov používaných v automobilovom priemysle. Na to, aby boli získané relevantné dáta z meraní, musí organizácia zvoliť správny merací prípravok, správne navrhnúť proces merania, vybrať a zaškoliť správnych ľudí, merať na vhodnom mieste, atď. Školenie „MSA a jeho efektívna aplikácia“ je vedená veľmi skúseným školiteľom, ktorý vysvetlí Vášmu tímu hlavné metódy a nástroje MSA používané v automobilovom priemysle, vrátane analýzy R&R ANOVA a metód na atributívne vyhodnocovanie. Účastníci školenia budú merať diely, rátať a vyhodnocovať výsledky, či definovať akčné plány. Na konci školenia budú jeho účastníci schopní vybrať vždy správnu metódu MSA a efektívne ju aplikovať.

Vaše potreby sú:

 • používať MSA ako strategický nástroj zaručenia kvality

 • porozumieť všetkým nástrojom a metódam MSA a vždy zvoliť ten správny

 • neprikrášľovať výsledky MSA, ale zaručiť, že merací systém je naozaj spôsobilý

 • znížiť počet zákazníckych reklamácií

 • mať v rámci organizácie robustný systém zaručenia kvality

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality

 • Laboratória

 • Kalibárácia

 • Procesní inžinieri

 • Interní audítori

 • Technológia

 • Výroba

Obsah školenia:

 • MSA a jej miesto v Systéme zaručenia kvality dodávateľa

 • MSA 4.edícia

 • Implementácia MSA na nových projektoch

 • MSA a Kontrolný plán

 • Metódy MSA & ako vybrať správny nástroj?

  • Strannosť

  • Lineárnosť

  • Bias

  • R&R

  • Atributívne znaky

 • Kritéria spôsobilosti MSA

 • Čo robiť, keď výsledky nie sú podľa očakávaní?

Trvanie:   2 dni

Termíny školenia:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 22-23. február 2019

 2. Jesenný termín - 05-06. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 04-05. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 09.-10. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 200 EUR /deň (člen), 230 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →