Filtering by: Logistika

Nov
27
to Nov 28

LOG-07 Projektová logistika (pre nové projekty a modifikácie)

Častý prípad – logistika sa sťažuje na prácu projektového manažéra, projektový manažér označuje logistiku za najslabší článok tímu. Kto má pravdu?
Potrebné kompetencie projektového logistu sa výrazne líšia od kompetenčného profilu logistu série, i keď sú často tieto funkcie kumulované a sériový logista rozbieha i projekt. Keď má na to čas. Znalosť základných metód projektového riadenia, míľnikov, pochopenie a plánovanie logistických aktivít, komunikácia interná i externá (s dodávateľmi či zákazníkom) sú nutnými zručnosťami logistiky projektu. Pre Projektových manažérov je toto školenie možnosťou výrazne zlepšiť fungovanie logistiky na projektoch.

Vaše potreby sú:

 • efektívne plánovať a riadiť logistiku pred SOP

 • projektu vyhnúť sa terajším problémom (nedostatok informácií, meškajúce EDI spojenie, chýbajúce obaly, komponenty, uvoľnenie od zákazníka, atď.)

 • navrhnúť a implementovať proces projektového riadenia na logistiku vo firme

 • mať dostatok času na projektovú logistiku

 • odovzdať prácu sériovej logistike tak, že projekt bude fungovať v podmienkach závodu

 • splniť očakávania vedenia projektu i zákazníka

Cieľová skupina:

 • Projektový manažér

 • Projektová logistika

 • Sériová logistika

 • Členovia projektového tímu

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Základné nástroje riadenia projektov s dopadom na logistiku

 • Definícia štandardných úloh logistu na projekte

 • Plánovanie logistických úloh projektu na základe požiadaviek zákazníka

 • Plánovanie súvisiacich zdrojov a nákladov logistiky Komunikácia na projekte

 • Reporting a kontroling logistiky

 • Odovzdanie projektu sériovej logistike + príslušná dokumentácia

 • Ukončenie projektu z hľadiska logistiky

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  20.-21. máj 2019 v slovenskom jazyku
  12.-13. február 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  15.-16. október 2019 v slovenskom jazyku
  24.-25. október 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Jul
3
to Jul 4

LOG-08 Sériová logistika

Keď sa spýtame logistov vo výrobných závodoch aký je ich hlavný problém, povedia najčastejšie, že je to čas (pozn. nie preto, že majú veľa času). Nasleduje otázka: „Aké percento času venujete v práci riešením problémov?“ Odpovede sa rôznia, zriedka menej ako 50%. Ďalšia otázka: „Čo s tým robíte?“ A tam sa naša diskusia na túto tému zväčša končí.
Výrobná logistika je funkčným i časovým nástupcom projektovej logistiky. Ak projekt po logistickej stránke nezvládneme, trpí tým nasledujúce roky sériová výroba. Často chýba potrebná dokumentácia, informácie či plánovanie nahrádza operatíva. Školenie „Výrobná logistika“ sa zaoberá všetkými hlavnými nástrojmi, ktoré by mal sériový logista poznať a školiteľ radí, ako ich správne využiť, aby nástroje slúžili nám a nie my im.

Vaše potreby sú:

 • eliminovať čas v práci, ktorý venujete „haseniu“ problémov

 • prebrať do série projekty, ktoré budú po logistickej stránke dobre pripravené

 • mať všetky potrebné informácie a dokumenty

 • poznať hlavné nástroje logistiky pre sériovú výrobu a efektívne ich využívať v praxi

 • neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Sériová logistika

 • Projektová logistika

 • Výroba

 • Plánovanie výroby

 • Kvalita

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Prehľad projektovej logistiky v automobilovom priemysle

 • Spolupráca logistiky projektu a logistiky série

 • Proces preberania projektu do sériovej výroby

 • Komunikácia so zákazníkom

 • Riadenie obalov

 • Plánovanie výroby a skladov

 • Riešenie reklamácií (základné princípy)

 • Transport

 • Meranie logistickej výkonnosti

 • Proces ukončenia sériovej výroby

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. Február 2019 v slovenčine
  6.-7. Február 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  27.-28. August 2019 v slovenčine
  29.-30. August 2019 v angličtine

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
19
to Jun 20

LOG-04 Riadenie obalov VW Group / BMW (Behältermanagement)

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou a pracovníka VW Group  (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre logistické procesy pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov objednávania vratných obalov , inventúry  a sledovania stavu obehu obalov ako aj procesov u VW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy. Rovnaké školenie je možné i pre riadenie obalov zákazníka BMW.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad práce v systéme

 • LISON_Behältermanagemnt

 • Časový harmonogram objednávania vratných obalov

 • Typy obalového konta

 • Objednanie vratného obalu v systéme

 • Sledovanie objednávky na ceste

 • Inventúra

 • Reklamačný proces

Cieľová skupina

 • Pracovníci oddelenia logistiky

 • Obaloví špecialisti

Obsah školenia:

 • Skratky a pojmy

 • Doporučené dokumenty k naštudovaniu

 • Popis procesu riadenie obalového konta VW Group

 • Začiatok práce s obalovým kontom

 • Typy obalov

 • Výpis konta

 • Vlastné obaly dodavateľa

 • Poplatky za obaly

 • Viacnáklady za manipuláciu

 • Inventúra

 • Reklamácia

 • Plánovánie balenia

 • Tipy a Triky

 • Knihovňa

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 13.-14. jún 2019

 2. Jesenný termín - 09-10. december 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 15-16. jún 2019

 2. Jesenný termín- 11.-12. december 2019

Cena
Školenie u dodávateľa: 1.030 EUR/deň (člen), 1.100 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 320 EUR /deň (člen), 350 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
20
to Mar 21

LOG-06 Riešenie logistických problémov a reklamácií

Zákazník vystaví dodávateľovi logistickú reklamáciu. Tú u dodávateľa prijme Kvalitár, ktorý ju po analýze (s úľavou) prepošle logistike, nech ju rieši a pošle späť akčný plán. Logista neraz systémom „pozriem-vidím“ určí príčinu problému, navrhne akčný plán, pošle Kvalite a tá ho zapíše na portál zákazníka. Tým je reklamácia logistiky ukončená a každý je spokojný. Do ďalšej reklamácie.
Pre niekoho úsmevný príbeh, ktorý je však realitu v mnohých firmách. Každá reklamácia je príležitosť na zlepšenie a nepoučiť sa z nej je ďalšou chybou. V rámci školenia „Riešenie logistických problémov a reklamácií“ sa zameriavame výlučne na problémy logistiky s dopadom na príjem dielov u zákazníka, výrobu či komunikáciu. Účastníci školenia si osvoja základné nástroje riešenia problémov a odporúčania, ako procesne a efektívne riešiť logistické reklamácie v závode.

Vaše potreby sú:

 • správne riešiť reklamácie logistiky

 • poznať nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • nastaviť efektívnejší proces riešenia reklamácie logistiky

 • vyvarovať sa opakovaným reklamáciám

 • zlepšovať procesy logistiky

Cieľová skupina:

 • Logistika (disponenti)

 • Logistika (zásobovači)

 • Interná logistika

 • Kvalita

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Prehľad metód riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • Typy logistických reklamácií

 • Aplikácia vybraných metód pri reklamácii od zákazníka, vrátane 8D

 • Pravidlá riadenia reklamácií logistiky

 • Komunikácia so zákazníkom

 • Ukončenie reklamačného procesu, Lessons Learned

 • Druhý deň – workshop - riešenie logistických problémov účastníkov (každý účastník zašle pred školením 2 logistické problémy, ktoré sa budú riešiť v skupinách)

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  11.-12. jún 2019 v slovenskom jazyku

 2. Jesenný termín:
  10.-11. december 2019 v slovenskom jazyku
  12.-13. december 2019 v anglickom jazyku

Tychy, Poľsko:

 1. Jesenný termín:
  21.-22. November 2019 v angličtine

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 16-17. máj 2018

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
6
to Mar 7

Procesy logistiky na projektoch francúzskych zákazníkov

Každý zákazník je iný. Čo funguje s jedným zákazníkom, nemusí byť automaticky platné na projekte iného. Naši školitelia majú dlhoročné skúsenosti s riadením logistiky francúzskych zákazníkov a v rámci školení Vám dajú cenné podnety, ako procesne zaručiť fungovanie logistiky, zlepšiť spoluprácu so zákazníkom a znížiť Vaše náklady (špeciálny transport, reklamácie, náhradné obaly, atď.). Zároveň Vám naši školitelia odpovedia na všetky otázky, ktoré súvisia s vybranými zákazníkmi.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť aplikácii všeobecných logistických štandardov francúzskych zákazníkov
 • zlepšiť implementáciu logistiky na projekte (pred SOP)
 • implementovať robustný proces riadenia logistiky
 • vždy uspokojiť požiadavky zákazníka
 • znížiť skladové zásoby (komponenty, WIP, finálne diely)
 • zlepšiť Váš Service Rate pre sériové dodávky a náhradné diely
 • zlepšiť spoluprácu a komunikáciu so svojim zákazníkom 

Cieľová skupina:

 • Logistika
 • Plánovanie výroby
 • Starostlivosť o zákazníka (Customer Care)
 • Projektový manažér / Projektová logistika

Obsah školenia:

Deň 1 - PSA Group

 • B2b portál, MLP V10
 • Logistický protokol PLE
 • Prevízie/objednávky PSA (CORAIL/non-CORAIL)
 • Riadenie obalov Packman
 • Riadenie reklamácií AMADEUS
 • Sledovanie logistickej výkonnosti NeoLogistics, SPOT

Deň 2 - Renault

 • B2b portál, Supplier Logistics Guidebook
 • Transport, aplikácia ELTA
 • Prevízie/objednávky Renault
 • Riadenie obalov PVS
 • Riadenie reklamácií GQE
 • Sledovanie logistickej výkonnosti IPPRFL

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

Školenie nie je otvorené. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na separátne školenia PSA a Renault.

V anglickom jazyku:

Školenie nie je otvorené. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na separátne školenia PSA a Renault.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: N/A.
Školenie v Bratislave: N/A.
 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Feb
23
to Feb 24

LOG-05 Riadenie obalov v automobilovom priemysle

I keď najčastejšie riadia zákaznícke obaly disponenti a obaly na nakupované diely zásobovači, organizačná štruktúra mnohých výrobných závodov obsahuje samostatnú pozíciu „Obalový technik“. Svedčí to o dôležitosti a komplexnosti tohto procesu, ktorý nikto nevníma, keď všetko funguje, ale každá anomália má okamžitý finančný i organizačný dopad na závod. Školenie „Riadenie obalov v automobilovom priemysle“ ponúka prehľad metód a nástrojov a prináša odporúčaný postup na riadenie tohto procesu u dodávateľa.

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť riadenie obalov vo svojom závode

 • vyhnúť sa situáciám, kedy obal chýba, resp. je ho dlhodobo nadbytok

 • pochopiť vývoj a schvaľovanie obalu v automobilovom priemysle

 • minimalizovať použitie náhradného balenia

 • vedieť kalkulovať potrebu obalov

 • riešiť problémy s obalmi

 • redukovať náklady súvisiace s obalovým materiálom

Cieľová skupina

 • Logistika

 • Nákup

 • Špecialisti kontinuálneho zlepšovania

 • Výroba

Obsah školenia:

 • Funkcie obalového materiálu

 • Typy obalov

 • Obal v kontexte projektového riadenia dodávateľa

 • Kalkulácia počtu obalových jednotiek na projekt

 • Proces riadenia obalov počas sériovej výroby

 • Riešenie problémov s obalmi

 • Neustále zlepšovanie procesu riadenia obalov

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. jún 2019 v slovenskom jazyku

 2. Jesenný termín:
  22.-23. október 2019 v slovenskom jazyku
  04.-05. november 2019 v anglickom jazyku

Tychy, Poľsko:

 1. Jesenný termín:
  19.-20. november 2019 v anglickom jazyku

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 21-22. jún 2018

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave:260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

 

 

View Event →
Sep
7
to Sep 8

ISO/TS 16 949 a logistické požiadavky automobilového priemyslu

 

Mnoho interných či externých audítorov má silný „background“ v procesoch kvality či výroby, avšak s logistikou mnohí z nich neprišli počas praxe do kontaktu. Ale majú ju auditovať. To je často dôvod toho, že ISO/TS audítori logistiku prejdú bez hlbšej analýzy. Školenie „ISO/TS 16 949 a logistické požiadavky automobilového priemyslu“ sa zameriava na logistické procesy závodu, ktorých princíp musí audítor poznať, aby overil zhodu procesu. Vďaka tomu poslúži aj audit logistiky k ďalšiemu zlepšovaniu procesov firmy a úspore nákladov.

Vaše potreby sú:

 • ako interný audítor pochopiť špecifiká logistických procesov
 • byť schopný robustne auditovať logistické procesy
 • odhaľovať slabé miesta v logistických procesoch
 • neustále zlepšovať logistiku

Cieľová skupina:

 • Interní audítori ISO/TS
 • Kvalita
 • Logistika
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Predstavenie normy ISO/TS 16 949
 • Význam logistických procesov v rámci systému riadenia kvality výrobného závodu v utomobilovom priemysle
 • Logistické pojmy a pravidlá pre potreby interného auditu ISO/TS
 • Požiadavky normy ISO/TS 16 949 v súvislosti s procesmi:
  • projektovej logistiky a logistickou dokumentáciou
  • spolupráce s dodávateľmi
  • MRP/ERP systémov, nastavenie EDI
  • plánovania výroby, výrobnej logistiky
  • príjmu tovaru, skladovania a expedície
  • riešenia logistických reklamácií
  • zmenového riadenia s dopadom na logistiku
  • a ďalšie

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:
Termíny otvorených školení na rok 2016 budú upresnené na stránke ABP Management k 01.januáru 2016.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 260 EUR/deň účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
Jun
25
6:00 PM18:00

Špecifické požiadavky logistiky OEMs pre Logistiku a Interných audítorov

Pri termíne Customer Specific Requirements - Špecifické požiadavky zákazníka – väčšinu ľudí napadne kvalita, prípadne projektové riadenie a míľniky. Logistika je neraz opomínaná, i keď zákazníci majú na logistiku svoje špecifické požiadavky, ktoré musí dodávateľ spĺňať. V rámci nášho školenia predstavujeme logistické špecifiká vybraných zákazníkov, ktoré by mal špecialista logistiky alebo interný audítor ISO/TS poznať s cieľom porovnať auditovaný proces so štandardom zákazníka. Viac ako 130 príkladov zákazníckych štandardov logistiky, možnosti otázok audítora a očakávané odpovede auditovaného.

Vaše potreby sú

 • ako interný audítor pochopiť špecifické požiadavky logistiky   vybraných OEMs
 • byť schopný robustne auditovať logistické procesy , na ktoré má   zákazník špecifické požiadavky
 • odhaľovať nezhody logistiky s dopadom na zákazníka
 • neustále zlepšovať logistiku a spokojnosť zákazníka

Cieľová skupina

 • Interní audítori ISO/TS
 • Kvalita
 • Logistika
 • Vedúci pracovníci

Obsah

Vybrané logistické požiadavky zákazníkov Volkswagen, PSA, Renault, Fiat, GM, Ford, Volvo a Nissan na:

 • b2b portál, komunikáciu so zákazníkom
 • baliace predpisy, proces riadenia zákazníckych obalov
 • prevízie/objednávky zákazníka
 • kapacitné požiadavky a flexibilitu dodávateľa
 • expedíciu dielov, transport, zasielanie ASN
 • logistickú výkonnosť (Service Rate, MMOG/LE, kvalita ASN, ...)
 • riešenie logistických reklamácií
 • riadenie náhradných dielov
 • ukončenie sériovej výroby

Pri termíne Customer Specific Requirements - Špecifické požiadavky zákazníka – väčšinu ľudí napadne kvalita, prípadne projektové riadenie a míľniky. Logistika je neraz opomínaná, i keď zákazníci majú na logistiku svoje špecifické požiadavky, ktoré musí dodávateľ spĺňať. V rámci nášho školenia predstavujeme logistické špecifiká vybraných zákazníkov, ktoré by mal špecialista logistiky alebo interný audítor ISO/TS poznať s cieľom porovnať auditovaný proces so štandardom zákazníka. Viac ako 130 príkladov zákazníckych štandardov logistiky, možnosti otázok audítora a očakávané odpovede auditovaného.

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  
15.-16. október 2015 v slovenskom/českom jazyku
14.-15. december 2015 v slovenskom/českom jazyku
14.-15. december 2015 v anglickom jazyku

Cena: 
Školenie u dodávateľa: 1.000 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 320 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
May
28
to May 29

LOG-01 Špecialista logistiky v automobilovom priemysle

Nové komplexné školenie, ktoré pripraví aj začínajúcich logistov na prácu v automobilovom priemysle.

Cieľová skupina:

 • Disponenti

 • Zásobovanie

 • Manažéri logistiky

 • Výroba

 • Lean špecialisti

 • Obaloví technici

 • Vedúci závodov

Modul I:

Úvod do logistiky v automobilovom priemysle (0,5 dňa)

 • Logistika vo výrobnom podniku – poslanie a ciele

 • Základné logistické pojmy a pravidlá (30 hlavných pojmov)

 • INCOTERM 2010 – detailná explikácia hlavných doložiek pre automobilový priemysel (FCA, ExW, DAP) + prehľad ostatných

 • Štandardné logistické pozície a zodpovednosti

 • Logistika ako súčasť organizačnej štruktúry

Projektová logistika (0,75 dňa)

 • Definícia logistického riešenia na projekt

 • Kalkulácia logistických nákladov vo fáze RFQ

 • Plánovanie investícií na základe kalkulácie logistických nákladov

 • WBS spoločnosti a štandardné úlohy logistiky na projekte

 • Štandardné fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Projektový tím a komunikácia na projekte, spolupráca logistiky s projektovým tímom

 • Analýza rizík projektu z hľadiska logistiky

 • Časový plán projektu (logistické plánovanie úloh)

 • Nábehová krivka projektu

 • Check-list logistiky pri prebratí projektu do sériovej výroby

 • Logistika a riadenie modifikácií produktu/procesu

Plánovanie výroby (0,75 dňa)

 • Prevízie a objednávky zákazníka

 • Kapacitné plánovanie

  • dlhodobé (strategické)

  • strednodobé 

  • krátkodobé

 • Určovanie optimálnej veľkosti výrobnej dávky

 • Plánovanie zdrojov

 • Sledovanie spĺňania výrobných plánov

 • Úzke miesta v procese výroby (bottleneck)

 • Modifikácie produktu/procesu a dopad na plánovanie výroby

 • Riadenie toku dielov po opravách (rework)

 • Riadenie ukončenia série a zostatkových dielov (obsolete stock) v celom dodávateľskom reťazci

Modul II:

 Zásobovanie (dodávateľská logistika) – 0,5 dňa

 • Úloha logistiky pri výbere dodávateľa

 • Logistický protokol s dodávateľmi

 • Preklopenie prevízií zákazníka na dodávateľov

 • Ciele a vyhodnocovanie logistickej výkonnosti dodávateľov

 • Transport nakupovaných dielov

 • Vystavovanie logistických reklamácií a schvaľovanie 8D reportov

Interná logistika – 0,5 dňa

 • Procesný tok výroby

 • Riadenie skladov – statický a dynamický sklad

 • Push/Pull systém dodávok do výroby, FIFO

 • Proces plánovania a realizácie inventúr zásob dielov

 • Požiadavky na dohľadateľnosť

 • Blokácia dielov z dôvodu kvality a dopad na logistiku

Zákaznícka logistika – 0,5 dňa

 • Špecifické požiadavky OEMs na logistiku

 • Prevízia a objednávky zákazníka, flexibilita, kapacita

 • Zákaznícke KPIs logistiky – definícia a sledovanie

 • Dodávky náhradných dielov (Spare Parts)

Expedícia a transport (dôraz na dodávateľa FCA) – 0,5dňa

 • Proces prípravy expedície a jeho štandardizácia

 • Príprava dokumentácie a dielov pre expedíciu

 • Tlač zákazníckych etikiet a štítkovanie obalov

 • Nakládka a pravidlá zasielania ASN

 • Kalkulácia milk-runov pre nový tok

Modul III:

Obaly (1 deň)

 • Typy obalov v automobilovom priemysle

 • Kalkulácia počtu obalov na projekt

 • Vývoj špecifického obalu na projekt

 • Sledovanie obalov počas sériovej výroby

 • Riešenie problémov s obalmi (nedostatok, špinavé obaly, ...)

 • Pravidlá použitia náhradného obalu

 • Inventúry obalov – procesný prístup a pravidlá

Optimalizácia logistických procesov – 0,5 dňa

 • Štandardné a špeciálne logistické náklady

 • Pareto analýza logistických nákladov

 • MMOG/LE V4 vs. IATF 16 949

 • Value Stream Mapping

 • Ergonómia logistických operácií (prehľad)

 • Logistická FMEA

 • Záložné plány

Metódy a nástroje riešenia logistických problémov (0,25 dňa)

 • Denné porady riešenia problémov

 • Prehľad hlavných metód riešenia problémov

 • Riadenie lessons learned logistiky

Záverečný test (0,25 dňa)

Podmienkou vydania certifikátu je získanie min. 65% skóre záverečného testu

Trvanie: 6 dní  (3 moduly, každý modul 2 dni)

Dátumy:   

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 03.-04.jún 2019 / 13. - 14. jún 2019/ 27. - 28.jún 2019

 2. Jesenný termín - 05.-06. november 2019 / 14. - 15. november 2019 / 25. - 26. november 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 05. - 06. jún 2019 / 17. - 18. jún 2019 / 25. - 26. jún 2019

 2. Jesenný termín- 07. - 08. november 2019 / 18. - 19. november 2019 / 27. - 28. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: : 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Otvorené školenie : 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu   poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →