Back to All Events

QUA-03 Interný audítor IATF 16 949:2016


Odborné školenie koncipované v súlade s normou IATF 16949:20016 a v zmysle normy ISO 19011:2011. Náročné požiadavky na systém manažérstva kvality(QMS) v automobilovom priemysle vyžaduje nové postupy, prístupy a veľkú náročnosť na odbornú pripravenosť, spôsobilosť a kompetentnosť zamestnancov.  Uvedený kurzreaguje na uvedené trendy, požiadavky automobilového priemyslu a požiadavky IATF 16949:2016. Ide o prezentáciu požiadaviek, aleaj o tlmočenie a odovzdanie praktických vecí a skúseností lektora, ktorý je viac ako 20 rokov priamo zapojený do budovania QMS v automobilovom priemysle, audítorskej činnosti a certifikačného procesu. Interný audit QMS má za cieľ poskytnúť nezávislé, objektívne a kompetentné posúdenie procesov QMS v rámci QMS organizácie, úrovne plnenia požiadaviek IATF 16949:2016,  požiadaviek zákazníkov a efektívnosti realizovaných činností. Napomáha tak dosahovať ciele organizácie a to systematickým prístupom k hodnoteniu, odhaľovaniu slabých miest a nedostatkov a možností zlepšovania v rámci procesov QMS.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 a ISO 19011:2011 pre potrebyinterného audítora podniku v dodávateľskom reťazciautomobilového priemyslu

 • Overiť, resp. nastaviť proces interného auditu podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na vykonanie internýchauditov QMS podľa IATF 16949:2016

 • Získať kvalifikáciu interného audítora podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

 

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16949:2016

 • Zamestnanci zodpovední za riadenie QMS a programu auditov

 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

 

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016

 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 vrátane ISO 9001:2015 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)

  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém

  • Kapitola 4 – Súvislosti organizácie

  • Kapitola 5 –Vodcovstvo

  • Kapitola 6 – Plánovanie

  • Kapitola 7 – Podpora

  • Kapitola 8 – Prevádzka

  • Kapitola 9 Hodnotenie výkonnosti

  • Kapitola 10 – Zlepšovanie

 • Proces auditovania podľa ISO 19011:2011 (požiadavky, zásady skúsenosti z praxe)

 • Modelové cvičenia počas kurzu

 

Trvanie:  3 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  9.-11. apríl 2019 v slovenskom jazyku

  28. február - 02. marec 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  23.-25. október 2019 v slovenskom jazyku

  05.-07.september 2019 v anglickom jazyku

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

Later Event: December 11
LOG-09 Logistický protokol