Back to All Events

QUA-07 Zaručenie kvality nakupovaných dielov


Ani najlepší výrobný proces nedokáže vyrobiť zhodný diel, pokiaľ do neho vstupujú nezhodné komponenty. Napriek teóriám a interným procedúram, že pri výbere dodávateľa sú brané do úvahy kritéria zaručenia kvality, fungovanie logistiky či jeho technická vyspelosť, prax je neraz taká, že rozhodujúcim faktorom zostáva cena nakupovaného dielu. Ďalšími problémovými dodávateľmi sú interní dodávatelia, dodávatelia určení zákazníkom, príp. dodávatelia Tier-2, pre ktorých je zákazník Tier-1 z hľadiska obratu málo zaujímavý. Opäť otázka: „Čo s tým?“.
Kvalita nakupovaného dielu sa samozrejme dá do značnej miery ovplyvniť i kontinuálnou prácou s dodávateľom, stanovenými pravidlami, auditmi dodávateľa a rozvojom najmä strategických partnerov. Školenie „Zaručenie kvality nakupovaných dielov“ má za cieľ pomôcť Vám zlepšiť kvalitu dielu na vstupe a rozvíjať vzťah s dodávateľom.

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť kvalitu nakupovaných dielov na terajších i nových projektoch

 • zlepšiť, resp. nanovo nastaviť komunikáciu s Vašimi dodávateľmi

 • vykonávať analýzu rizík existujúcich i nových dodávateľov

 • správne riadiť uvoľňovanie nakupovaných dielov

 • eliminovať kapacitné problémy dodávateľov

 • riešiť reklamácie kvality i logistiky nakupovaných dielov

 • riadiť kvalitatívnu i logistickú výkonnosť dodávateľov

 • v prípade potreby aplikovať procedúry eskalácie

Cieľová skupina:

 • Nákup

 • Kvalita

 • Logistika

 • Projektový tím

Obsah školenia:

 • Fázy projektu zákazníka, dodávateľa a subdodávateľa

 • Riadenie subdodávateľov ako súčasť projektového riadenia

 • Analýza „Make or Buy“

 • Proces výberu dodávateľa, kontrakt s dodávateľom

 • Nástroje kvality a projektového riadenia na riadenie subdodávateľov

 • Plánovanie aktivít na projekte súvisiacich s nakupovanými dielmi

 • Požiadavky zákazníka a ich prenesenie na dodávateľov

 • Včasné odhalenie problémov s nakupovanými dielmi

 • Uvoľňovanie nakupovaných dielov

 • Sledovanie kvalitatívnej a logistickej výkonnosti subdodávateľa

 • Riadenie dodávateľa v sériovej výrobe

Trvanie:  2 dni

Dátumy:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.- 27. február 2019

 2. Jesenný termín - 05.- 06. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 22.-23. február 2019

 2. Jesenný termín- 10.-11. september 2019

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)