Jun
7
to Jun 8

CSR-01 Projektové riadenie a zaručenie kvality na projektoch VW Group

Jedným z hlavných faktorov úspechu VW Group sú jeho dodávatelia, keďže nakupované diely predstavujú takmer 90% všetkých komponentov vozidiel zákazníka. Naše školenie Vám pomôže pochopiť princípy projektového riadenia a zaručenie kvality zo strany zákazníka a dá praktické odporúčania ako  sa vyhnúť hlavným problémom, ktoré mávajú dodávatelia na projektoch s týmto zákazníkom. Školenie vedené skúseným lektorom s dlhoročnými skúsenosťami na strane zákazníka i dodávateľov.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad o hlavných normách a dokumentoch potrebných na projekte VW

 • Efektívne pracovať na portáli b2b VW Group

 • Pochopiť požiadavky VW Group na dodávateľov

 • Poznať nástroje, metódy a terminológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte

 • Porozumieť princípu vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so svojim zákazníkom

 • Riadiť reklamácie vo výrobnom závode

 

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

 

Obsah školenia

 • Požiadavky zákazníka VW a ich vzťah s IATF 16 949 resp. VDA

 • Prehľad Formel Q Konkret, Formel Q Spôsobilosť, Formel Q Integral (QPNI)

 • Audity dodávateľa VDA 6.3/Formel Q spôsobilosť, VDA 6.5, D/TLD, TRL, ULM

 • b2b portál – prostredie, aplikácie, dokumentácia pre dodávateľa

 • Fáza RFQ a výber dodávateľa , určenie priority dielu zo strany zákazníka

 • Štandardné fázy a míľniky projektu VW

 • Očakávania VW v rôznych míľnikoch projektu podľa QPN Integral, zaručenie stupňa zrelosti produktu (RG) a schvaľovanie práce dodávateľa

 • Plánovanie zaručenia kvality na projektoch VW, princípy aplikácie LiOn

 • Proces uvoľňovania produktu/procesu podľa VDA 2

 • Princípy aplikácie BeOn, pravidlá pre hodnotenie Note 1-Note-3-Note 6

 • Kapacita procesu – plánovanie a overenie (2-Tages Produktion)

 • Všeobecné pravidlá vytvorenia reklamácie v závode VW, aplikácia KPM-QS, zodpovednosť dodávateľa, požiadavky na akčný plán, audity ZP6B/ZP8

 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti dodávateľa – Supplier Cockpit

 • Požiadavky na rekvalifikácie produktu

 • Záverečný tesť

 

Trvanie: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín - 16.-17.Máj 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín - 20-21. November 2019 v slovenčine

Tychy, Poland:

 1. Jarný termín - 25.-26.Apríl 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín - 28-29. November 2019 v angličtine

Maroko:

 1. Jarný termín - 20.-21.Máj 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín - 7-8. November 2019 vo francúzštine

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jarný termín - 23.-24.Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín - 4-5. November 2019 v slovenčine

Cena
Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen).

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
4
to Jun 5

CSR-08 General APQP/PPAP (podľa AIAG, verzia 2)

Vyvinuté a aplikované americkými OEMs (Ford, GM, Chrysler), APQP sa rýchlo stal najznámejší štandard vývoja produktu a procesu zdielaný medzi zákazníkom v automobilovom priemysle a jeho dodávateľmi. Štrukturovaný prístup k plánovaniu a kontrole zaručenia kvality, orientácia na prevenciu a dôraz na správnu aplikáciu nástrojov kvality sú základnými predpokladmi dosiahnutia QCD cieľov projektu vďaka aplikácii týchto štandardov.

Vaše potreby sú

 • Pochopiť ciele & obsah prístupu APQP

 • Pochopiť fázy APQP a časovú náväznosť

 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka

 • Pochopiť metódy a nástroje kvality, ktoré sú aplikované v rámci projektu podľa APQP

 • Pochopiť vzájomnú interakciu zákazníka a dodávateľa

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Porozumieť princípom uvoľnenia projektu podľa PPAP

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Úvod do plánovania kvality produktu

 • Projektové očakávania APQP

 • Prehľad piatich fáz APQP

 • Plánovanie projektu podľa APQP

 • Prehľad hlavných nástrojov kvality APQP
  Process Flow Chart / Lay Out
  KFMEA/DFMEA
  QFD
  DVP&R
  MSA
  SCP
  Kontrolný plán

 • APQP versus vývoj produktu

 • APQP versus vývoj procesu

 • APQP versus verifikácia produktu a procesu

 • Procedúra PPAP

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 16.-17. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 07.-08. november 2019

Cena: Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. Školenie v Bratislave: 290 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
4
to Jun 5

CSR-09 PSA Groupe QIP 3.3 – QSB+, NSA a PCPA audit

Nástroj QIP zákazníka PSA je používaný na vykonávanie auditov/samohodnotení  NSA, PCPA a certifikačného auditu QSB+. ABP Management, ako oficiálne schválený partner PSA pre túto službu prináša dodávateľom praktické školenie s cieľom ozrejmiť všetky očakávania PSA v nástroji QIP, proces auditovania, príklady „best practice“ na každú oblast či tipy a triky auditora. Okrem školenia ponúka ABP  Management aj prípravu na NSA a QSB+ audity priamo vo Vašom závode.

Vaše potreby sú

 • Zvýšiť úroveň zaručenia kvality vo Vašom závode pri   rešpektovaní požiadaviek PSA na
  úroveň systému zaručenia kvality

 • Byť novým dodávateľským závodom pre PSA

 • Pochopiť všetky požiadavky QIP a byť schopný porovnať   interné procesy a požiadavky zákazníkov

 • Efektívne vykonať samohodnotenie QSB+, identifikovať   možnosti na zlepšenie a robustný akčný plán

 • Získať od školiteľa praktické rady pre vykonanie auditu

Cieľová skupina

 • Systémová kvalita

 • Inžinieri kvality

 • Logistika

 • Vedenie závodu

 • Výroba

 • Všetky strany zainteresované vrealizácii QSB+, NSA aPCPA

Obsah školenia

 • Požiadavky PSA na používanie QIP 3.3 pre audity a samohodnotenia, aplikácia SPOT

 • Používanie a pravidlá nástroja QIP – praktické ukážky

 • Proces prípravy auditu/samohodnotenia, agenda, zainteresované strany

 • Vysvetlenie všetkých 61 požiadaviek PSA v oblastiach:

  • Vedenie a stratégia 

  • Reaktivita

  • Kontrola nezhodných dielov

  • Verifikácia predchádzaniu chýb

  • Štandardizácia práce

  • Viacvrstevné audity (LPA) & riadenie zručností

  • Riadenie rizík

  • Zmenové riadenie

  • Údržba

  • Výroba & Riadenie toku materiálu

  • Externá logistika

  • Kontrola produktu a procesu

 • Príklady z praxe pre splnenie požiadaviek

 • Celkové vyhodnotenie auditu a riadenie akčných plánov

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  23.-24. Máj 2019 v slovenčine
  18.-19. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  17.-18. Október 2019 v slovenčine
  3.-4. December 2019 v angličtine

Rüsselsheim, Nemecko:

 1. Jarný termín:
  6.-7. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  24.-25. Október 2019 v angličtine

Kenitra, Maroko:

 1. Jarný termín:
  16.-17. Máj 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  14.-15. Október 2019 v francúzštine

Cena: Školenie u dodávateľa: 1.300 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. Otvorené školenie: 420 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
15
to Mar 16

CSR-03 Zaručenie kvality dodávateľov PSA Groupe (AQF)

Nové licencované školenie CSR-03 Zaručenie kvality na projektoch PSA Groupe (metódy a nástroje pre dodávateľov) vzniklo v spolupráci PSA Groupe - ABP Management. Školenie zahŕňa všetky hlavné požiadavky PSA Groupe na dodávateľov. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný PSA Groupe - ABP Management. Certifikát zo školenia vydaný úspešným absolventom slúži na preukázanie znalosti CSR zákazníka podľa normy IATF 16 949:2016. ABP Management je zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá toto školenie vykonáva a má právo vydať tento certifikát.

Vaše potreby sú

 • Zaručiť denno-dennú efektívnu spoluprácu so zákazníkom PSA Groupe

 • Efektívne využívať b2b portál pre všetky procesy kvality

 • Splniť požiadavky na audity a samohodnotenia (QSB+, PCPA, NSA, MMOG/LE, PCAT)

 • Poznať svoje KPIs a efektívne sledovať svoje hodnotenie zo strany zákazníka

 • Porozumieť štandardom vývoja produktu/procesu na projektoch PSA

 • Poznať špecifické ciele zákazníka na SPC a MSA

 • Zasielať zákazníkovi predsériové diely podľa očakávaní a úspešne schváliť vzorky dielov

 • Správne nastaviť kontroly GP12

 • Pochopiť kapacitné požiadavky PSA

 • Riešiť reklamácie 0km, rozporovať faktúry za reklamácie

 • Riešiť reklamácie z poľa, rozporovať faktúry

 • Poznať ďalšie požiadavky zákazníka na DFMEA/PFMEA, reverznú FMEA, dohľadateľnosť, zmenové riadenie, atď.

 

Cieľová skupina

 • Systémová kvalita

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Projektová kvalita

 • Sériová kvalita

 • Inžiniering

 • Výroba

 

Obsah školenia

 • Modul 1 – b2b portál PSA Groupe

 • Modul 2 – Hodnotenie dodávateľa PSA, audity, bidlist

 • Modul 3 – Požiadavky PSA Groupe na projektové riadenie

 • Modul 4 – Vývoj produktu/procesu na projektoch PSA Groupe

 • Modul 5 – Kapacitné požiadavky, kapacitný audit

 • Modul 6 – Požiadavky na schvaľovanie vzoriek

 • Modul 7 – GP12

 • Modul 8 – Reklamácie 0km (AMADEUS, DEMAT Finance)

 • Modul 9 – Controlled Shipping 1/2

 • Modul 10 – Riadenie garančných reklamácií (COMTEC, SPOT, AMADEUS)

 • Modul 11 – Dodatočné požiadavky PSA Groupe

 • Modul 12 – Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

 

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

Bratislava/Trnava, Slovensko:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín:
  11.-12. apríl 2019

  18.-19.jún 2019 (N.B. spojený EN/SK modul, možnosť otvorenia slovenského modulu zvlášť)

 2. Jesenný termín:
  26-27. november 2019 (posledné 2 miesta)

  12.-13.december 2019 (nový termín)

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín:
  18.-19.Jún 2019

 2. Jesenný termín:
  5-6. December 2019

Paríž, Francúzsko:

 1. Jarný termín:
  14.-15.Február 2019 vo francúzštine
  11.-12. Jún 2019 vo francúzštine
  25.-26. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  26-27. September 2019 vo francúzštine (školenie v závode PSA Sochaux)
  28.-29. November 2019 vo francúzštine
  10.-11. December 2019 v angličtine

Zaragoza/Vigo, Španielsko:

 1. Jarný termín:
  9.-10.Apríl 2019 Vigo, vo francúzštine
  4.-5. Júl 2019 Zaragoza, v angličtine

 2. Jesenný termín:
  21.-22. november 2019 Zaragoza, v angličtine

Rüsselsheim, Nemecko :

 1. Jarný termín:
  28.-29.Marec 2019 v angličtine
  23.-24.Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  19.-20. September 2019 v angličtine
  12.-13. November 2019 v angličtine

Gliwice, Poľsko:

 1. Jarný termín:
  7.-8.Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  17.-18. Október 2019 v angličtine

Kénitra, Maroko:

 1. Jarný termín:
  14.-15.Marec 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  12.-13. September 2019
  8.-9. Október 2019
  12.-13. December 2019

Coventry, Veľká Británia

 1. Jarný termín

  06.-07.jún 2019 v anglickom jazyku

Cena školenia v závode dodávateľa: 1.420 EUR/deň (člen), 1.500 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Cena otvoreného školenia: 460 EUR /deň (920 EUR/školenie) pre člena, 500 EUR/deň (1.000 EUR/školenie) pre nečlena

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
1
to Mar 2

CSR-02 Požiadavky APQP/PPAP PSA Groupe

Od projektov P21/D34 definuje PSA Groupe požiadavky voči dodávateľom na nové nábehy podľa APQP/PPAP. Školenie ozrejmuje fázy/míľniky projektu zákazníka a očakávania v jednotlivých míľnikoch. ABP Management, ako jediná mimofrancúzska organizácia v Európe schválená zo strany PSA, ponúka toto školenie v slovenskom/českom, francúzskom a anglickom jazyku. Úspešní absolventi školenia získajú oficiálny certifikát akceptovaný zákazníkom PSA Groupe.

Vaše potreby sú

 • Získať prehľad o dokumentoch na projektoch PSA

 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka

 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so zákazníkom (PPAP PSA)

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Modul 1 – Úvod do školenia a program

 • Modul 2 – Kontext AQF (Supplier Quality Assurance)

 • Modul 3 – Prečo PSA prijalo APQP/PPAP a očakávania PSA

 • Modul 4 – Päť fáz APQP na projekte PSA

 • Modul 5 – Mriežka APQP

 • Modul 6 – Fáza 1 – Konzultácia dodávateľov, plánovanie & definícia projektu

 • Modul 7 – Fáza 2 – Vývoj produktu a procesu

 • Modul 8 – Fáza 3 – Výroba nástrojov & prvé off-tool diely

 • Modul 9 – Fáza 4 – Verifikácia produktu/procesu

 • Modul 10 – Fáza 5 – Nábeh výroby

 • Modul 11 – Aplikácia PCP v rámci projektu podľa APQP/PPAP

 • Modul 12 – Pravidlá riadenia APQP

 • Modul 13 – Zhrnutie školenia

 • Modul 14 – Záverečná skúška , prípadová štúdia

* Dôležité upozornenie: Nutnou podmienkou účasti na školení je absolvovanie všeobecného školenia APQP/PPAP (napr. školenie ABP Management CSR-07 General APQP/PPAP ), príp. skúsenosť s aplikáciou APQP.

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

Viedeň, Rakúsko v angličtine:

 1. Jarný termín
  20.-21. jún 2019

 2. Jesenný termín
  25.-26. november 2019

Kénitra, Maroko vo francúzštine:

 1. Jarný termín
  23.-24. január 2019

 2. Jesenný termín
  16.-17. október 2019

   

Cena školenia v závode dodávateľa: 1.350 EUR/deň (člen), 1.500 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Modul vo Viedni a Kenitre: 600 EUR/deň/účastník – školenie v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Dec
11
to Dec 12

LOG-09 Logistický protokol

Častou koreňovou príčinou problémov na logistike medzi výrobným závodom a jeho zákazníkmi a najmä dodávateľmi je nejasnosť podmienok spolupráce – frekvencia zasielania EDI správ, „lead time“,  komunikačný jazyk, flexibilita dodávok oproti prevíziám, baliaci predpis, pokuty za nerešpektovanie dohody, atď.
Logistický protokol je nástroj vyžadovaný i v rámci logistických auditov a jeho vyhotovenie pomôže dodávateľovi predísť mnohým problémom. Na konci školenia bude mať každý jeho účastník vytvorený návrh logistického protokolu, ktorý môže použiť ako riadenú dokumentáciu najmä voči dodávateľom.

Vaše potreby sú

 • predísť problémom s dodávateľmi a zákazníkmi z dôvodu nejasnosti/neznalosti pravidiel kvôli jednej strane

 • nastaviť presné pravidlá hry, ktoré schvália spolupracujúce strany

 • zlepšovať procesy v rámci riadenia dodávateľského reťazca zlepšiť komunikáciu so zákazníkom

 • v rámci workshopu vytvoriť Logistický protokol, ktorý bude okamžite využiteľný v praxi

Cieľová skupina

 • Key Account Manager

 • Projektová logistika

 • Sériová logistika

 • Projektový manažér

 • Nákup

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia

 • Úloha logistického protokolu v automobilovom priemysle

 • Základný obsah logistického protokolu

 • Analýza hlavných tém protokolu

 • Proces návrhu a schvaľovania protokolu

 • Aktualizácia a neustále zlepšovanie protokolu

 • Deň 2 – Workshop – Vytvorenie vlastného logistického protokolu


Trvanie:   2 dni (s workshopom, 1 deň bez workshopu)

Dátumy

Bratislava

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.-27. marec 2019

 2. Jesenný termín - 08-09. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín- N/A (iba in-house)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
29
to Dec 1

QUA-03 Interný audítor IATF 16 949:2016

Odborné školenie koncipované v súlade s normou IATF 16949:20016 a v zmysle normy ISO 19011:2011. Náročné požiadavky na systém manažérstva kvality(QMS) v automobilovom priemysle vyžaduje nové postupy, prístupy a veľkú náročnosť na odbornú pripravenosť, spôsobilosť a kompetentnosť zamestnancov.  Uvedený kurzreaguje na uvedené trendy, požiadavky automobilového priemyslu a požiadavky IATF 16949:2016. Ide o prezentáciu požiadaviek, aleaj o tlmočenie a odovzdanie praktických vecí a skúseností lektora, ktorý je viac ako 20 rokov priamo zapojený do budovania QMS v automobilovom priemysle, audítorskej činnosti a certifikačného procesu. Interný audit QMS má za cieľ poskytnúť nezávislé, objektívne a kompetentné posúdenie procesov QMS v rámci QMS organizácie, úrovne plnenia požiadaviek IATF 16949:2016,  požiadaviek zákazníkov a efektívnosti realizovaných činností. Napomáha tak dosahovať ciele organizácie a to systematickým prístupom k hodnoteniu, odhaľovaniu slabých miest a nedostatkov a možností zlepšovania v rámci procesov QMS.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 a ISO 19011:2011 pre potrebyinterného audítora podniku v dodávateľskom reťazciautomobilového priemyslu

 • Overiť, resp. nastaviť proces interného auditu podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na vykonanie internýchauditov QMS podľa IATF 16949:2016

 • Získať kvalifikáciu interného audítora podľa IATF16949:2016 v súlade s ISO 19011:2011

 

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16949:2016

 • Zamestnanci zodpovední za riadenie QMS a programu auditov

 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

 

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016

 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 vrátane ISO 9001:2015 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)

  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém

  • Kapitola 4 – Súvislosti organizácie

  • Kapitola 5 –Vodcovstvo

  • Kapitola 6 – Plánovanie

  • Kapitola 7 – Podpora

  • Kapitola 8 – Prevádzka

  • Kapitola 9 Hodnotenie výkonnosti

  • Kapitola 10 – Zlepšovanie

 • Proces auditovania podľa ISO 19011:2011 (požiadavky, zásady skúsenosti z praxe)

 • Modelové cvičenia počas kurzu

 

Trvanie:  3 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  9.-11. apríl 2019 v slovenskom jazyku

  28. február - 02. marec 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  23.-25. október 2019 v slovenskom jazyku

  05.-07.september 2019 v anglickom jazyku

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
27
to Nov 30

QUA-16 Analýza chybných dielov z poľa podľa VDA

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou  ako licencovaného procesného audítora VDA 6.3 pre Tier-1 dodávateľa  Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov riadenia reklamácií pri používaní vozidla podľa štandardov nemeckej automobilovej asociácie VDA a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú:

 • Efektívne riadiť reklamácie z poľa

 • Získať prehľad a procesných krokoch analýzy dielov z poľa v rámci záruk podľa normy VDA

 • Pochopiť pravidlá určenia a aplikácie Technického faktora

 • Implementácia normy do systému zaručenia kvality organizácie

 • Použitie nápravných opatrení z analýzy v rámci nových nábehov

 

Cieľová skupina:

 • Špecialista garančných reklamácií

 • Vedúci oddelení kvality

 • Kvalita

 

Obsah školenia:

 • Úvod - pojmy a definície

 • Proces analýzy chybných dielov

 • Proces určenia technického faktora (NTF)

 • Riešenie garančných problémov

 • Kľúčové údaje

 • Zlepšovací proces

 • Stratégia náhodných kontrol

 • Logistika

 • Rozhranie a výmena informácií

 

Trvanie:   2 dni školenie

Dátumy

v slovenskom jazyku: 

 • 21. - 22. november  2019

v anglickom jazyku

 • 28. - 29.november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 975 EUR/deň (člen), 1.050 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 270 EUR /deň (člen), 300 EUR/deň (nečlen). Občerstvenie a obed sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
27
to Nov 28

LOG-07 Projektová logistika (pre nové projekty a modifikácie)

Častý prípad – logistika sa sťažuje na prácu projektového manažéra, projektový manažér označuje logistiku za najslabší článok tímu. Kto má pravdu?
Potrebné kompetencie projektového logistu sa výrazne líšia od kompetenčného profilu logistu série, i keď sú často tieto funkcie kumulované a sériový logista rozbieha i projekt. Keď má na to čas. Znalosť základných metód projektového riadenia, míľnikov, pochopenie a plánovanie logistických aktivít, komunikácia interná i externá (s dodávateľmi či zákazníkom) sú nutnými zručnosťami logistiky projektu. Pre Projektových manažérov je toto školenie možnosťou výrazne zlepšiť fungovanie logistiky na projektoch.

Vaše potreby sú:

 • efektívne plánovať a riadiť logistiku pred SOP

 • projektu vyhnúť sa terajším problémom (nedostatok informácií, meškajúce EDI spojenie, chýbajúce obaly, komponenty, uvoľnenie od zákazníka, atď.)

 • navrhnúť a implementovať proces projektového riadenia na logistiku vo firme

 • mať dostatok času na projektovú logistiku

 • odovzdať prácu sériovej logistike tak, že projekt bude fungovať v podmienkach závodu

 • splniť očakávania vedenia projektu i zákazníka

Cieľová skupina:

 • Projektový manažér

 • Projektová logistika

 • Sériová logistika

 • Členovia projektového tímu

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Základné nástroje riadenia projektov s dopadom na logistiku

 • Definícia štandardných úloh logistu na projekte

 • Plánovanie logistických úloh projektu na základe požiadaviek zákazníka

 • Plánovanie súvisiacich zdrojov a nákladov logistiky Komunikácia na projekte

 • Reporting a kontroling logistiky

 • Odovzdanie projektu sériovej logistike + príslušná dokumentácia

 • Ukončenie projektu z hľadiska logistiky

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  20.-21. máj 2019 v slovenskom jazyku
  12.-13. február 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  15.-16. október 2019 v slovenskom jazyku
  24.-25. október 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Nov
20
to Nov 21

QUA-07 Zaručenie kvality nakupovaných dielov

Ani najlepší výrobný proces nedokáže vyrobiť zhodný diel, pokiaľ do neho vstupujú nezhodné komponenty. Napriek teóriám a interným procedúram, že pri výbere dodávateľa sú brané do úvahy kritéria zaručenia kvality, fungovanie logistiky či jeho technická vyspelosť, prax je neraz taká, že rozhodujúcim faktorom zostáva cena nakupovaného dielu. Ďalšími problémovými dodávateľmi sú interní dodávatelia, dodávatelia určení zákazníkom, príp. dodávatelia Tier-2, pre ktorých je zákazník Tier-1 z hľadiska obratu málo zaujímavý. Opäť otázka: „Čo s tým?“.
Kvalita nakupovaného dielu sa samozrejme dá do značnej miery ovplyvniť i kontinuálnou prácou s dodávateľom, stanovenými pravidlami, auditmi dodávateľa a rozvojom najmä strategických partnerov. Školenie „Zaručenie kvality nakupovaných dielov“ má za cieľ pomôcť Vám zlepšiť kvalitu dielu na vstupe a rozvíjať vzťah s dodávateľom.

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť kvalitu nakupovaných dielov na terajších i nových projektoch

 • zlepšiť, resp. nanovo nastaviť komunikáciu s Vašimi dodávateľmi

 • vykonávať analýzu rizík existujúcich i nových dodávateľov

 • správne riadiť uvoľňovanie nakupovaných dielov

 • eliminovať kapacitné problémy dodávateľov

 • riešiť reklamácie kvality i logistiky nakupovaných dielov

 • riadiť kvalitatívnu i logistickú výkonnosť dodávateľov

 • v prípade potreby aplikovať procedúry eskalácie

Cieľová skupina:

 • Nákup

 • Kvalita

 • Logistika

 • Projektový tím

Obsah školenia:

 • Fázy projektu zákazníka, dodávateľa a subdodávateľa

 • Riadenie subdodávateľov ako súčasť projektového riadenia

 • Analýza „Make or Buy“

 • Proces výberu dodávateľa, kontrakt s dodávateľom

 • Nástroje kvality a projektového riadenia na riadenie subdodávateľov

 • Plánovanie aktivít na projekte súvisiacich s nakupovanými dielmi

 • Požiadavky zákazníka a ich prenesenie na dodávateľov

 • Včasné odhalenie problémov s nakupovanými dielmi

 • Uvoľňovanie nakupovaných dielov

 • Sledovanie kvalitatívnej a logistickej výkonnosti subdodávateľa

 • Riadenie dodávateľa v sériovej výrobe

Trvanie:  2 dni

Dátumy:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.- 27. február 2019

 2. Jesenný termín - 05.- 06. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 22.-23. február 2019

 2. Jesenný termín- 10.-11. september 2019

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
13
to Nov 14

CSR-04 Projektové riadenie a zaručenie kvality Renault-Nissan

Komplexné školenie zamerané nielen na dokumentáciu ANPQP 3.0/3.1, ale taktiež na všetky oblasti riadenia projektov a zaručenia kvality zákazníka Renault-Nissan, ako napr. portál b2b, riešenie reklamácií, HCPP, atď. Vďaka získaným informáciám bude projektová a sériová kvalita ako i projektoví manažéri efektívne plánovať svoje aktivity a zaručovať spokojnosť zákazníka.

Vaše potreby sú

 • získať prehľad o spôsobe práce francúzskych zákazníkov

 • pochopiť špecifiká svojho zákazníka

 • poznať špecifické nástroje, metódy a slovník zákazníka

 • byť schopný plánovať prípravu dokumentácie projektu

 • porozumieť vývoju produktu a procesu

 • uvoľniť projekt so svojim zákazníkom

 • riadiť reklamácie počas sériovej výroby

 • riadiť modifikačný proces

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Členovia projektového tímu

 • Manažéri oddelení

 • Kvalita

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Prehľad špecifických požiadaviek Renault-Nissan voči dodávateľom

 • Portál b2b

  • Riadenie portálu zo strany ADF

  • Prostredie a aplikácie pre kvalitu / projektových manažérov

  • Dokumentácia, e-learning-y vyvinuté RSA

 • Fáza 1 ANPQP – RFQ a výber dodávateľa

 • Fáza 2 ANPQP – Vývoj produkt/proces

 • Fáza 3 ANPQP – Výroba „off tool“

 • Fáza 4 ANPQP – Výroba „off process“

 • Fáza 5 ANPQP – Nábeh výroby a sériová výroba

 • HCPP metodológia, ciele procesnej spôsobilosti

 • TAG V5 – praktické cvičenia

 • Požiadavky na riešenie reklamácií 0km GQE

 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti dodávateľa - IPPRFQ/SQUAD

 • Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

Trvanie: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  7.-8.marec 2019 v slovenskom jazyku
  20.-21. jún 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  28-29. november 2019 v slovenskom jazyku

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jarný termín:
  27.-28. jún 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  10.-11. november 2019 v anglickom jazyku

Tanger, Maroko:

 1. Jarný termín:
  15.-16.apríl 2019 vo francúzskom jazyku
  16.-17. júl 2019 vo francúzskom jazyku

 2. Jesenný termín:
  10.-11. Október 2019 vo francúzskom jazyku
  29.-30. Október 2019 vo francúzskom jazyku

Tychy, Poľsko:

 1. Jarný termín:
  16.-17.Máj 2019 v anglickom jazyku (nový termín)

 2. Jesenný termín:
  5.-6. November 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
9
to Nov 10

LOG-02 Logistické štandardy PSA Groupe (V3 - 2019)

Nová verzia licencovaného školenie zákazníka PSA Groupe vyvinuté v spolupráci PSA-ABP Management, ktoré ozrejmuje dodávateľom logistické požiadavky zákazníka PSA a na konkrétnych príkladoch ilustruje ich aplikáciu v praxi. ABP Management, ako exkluzívny partner PSA pre toto školenie, organizuje počas roka viacero otvorených školení v rámci celého sveta.

Verzia V3 je založená na logistickom manuáli MLP V11, ktorý je aplikovaný na všetky nové projekty od januára 2019 a obsahuje viacero modifikácií.

Podmienkou získania certifikátu vydaného PSA Groupe - ABP Management je získanie 60% hodnotenia zo záverečného testu. Certifikát je vydaný v súlade s požiadavkou normy IATF 16 949:2016 školenia na špecifické požiadavky zákazníka certifkovanou spoločnosťou.

Vaše potreby sú

 • Nastaviť interné logistické procesy s cieľom splniť požiadavky zákazníka PSA

 • Pracovať správne s portálom b2b PSA pre logistické procesy

 • Pripraviť logistickú ponuku pre PSA v dokumente FCLA

 • Zaručiť dostatok obalov PSA/Gefbox-ov v závode

 • Efektívne riadiť MAF

 • Plánovať výrobu podľa zákazníckych požiadaviek

 • Dosiahnuť logistické ciele stanovené zákazníkom

 • Riadiť reklamácie a ukončenie série

 

Cieľová skupina

 • Logistika

 • Predaj

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Interní audítori

 • Výroba

 

Obsah školenia

 • Časť 1 - b2b portál, ciele 2019, logistické audity, bidlist logistiky

 • Časť 2 – Projektová logistika na projektoch PSA

 • Časť 3 – Tok dielu medzi expedíciou dodávateľa a operátorom PSA

 • Časť 4 – Logistický protokol PLE, riadenie MAF

 • Časť 5 – Prevízie a objednávky PSA

 • Časť 6 – Riadenie obalov

 • Časť 7 – Riadenie reklamácií

 • Časť 8 - Service rate 0km a platforiem

 • Časť 9 – Náhradné diely, deklarácia pôvodu dielu

 • Časť 10 – Ukončenie série

 • Časť 11 – Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

Paríž, Francúzsko (competence center Pôle Tertiaire, Poissy):

 1. Jarný termín:
  12.-13. február 2019 vo francúzštine
  13.-14. jún 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  24.-25 september 2019 vo francúzštine
  26.-27. november 2019 v angličtine
  12.-13. december 2019 vo francúzštine

Trnava, Slovensko (závod PCA Slovakia):

 1. Jarný termín:
  02.-03. apríl 2019 v slovenčine
  11.-12. jún 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín:
  3.-4. december 2019 v slovenčine

Rüsselsheim, Nemecko (Opel Training Center):

 1. Jarný termín:
  26.-27. marec 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  17.-18. september 2019 v angličtine
  14.-15. november 2019 v angličtine

Zaragoza / Vigo, Španielsko (Opel Espana / PSA Vigo plant)

 1. Jarný termín:
  11.-12. apríl 2019 Vigo, vo francúzštine
  2.-3. júl 2019 Zaragoza, v angličtine

 2. Jesenný termín:
  19.-20. november 2019 Zaragoza, v angličtine

Gliwice, Poľsko (Opel Manufacturing Polska plant)

 1. Jarný termín:
  14.-15. máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  15.-16. október 2019 v angličtine

Kénitra, Maroko:

 1. Jarný termín:
  12.-13. Marec 2019 vo francúzštine
  25.-26. Jún 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  10.-11. Október 2019 vo francúzštine
  10.-11. December 2019 vo francúzštine

Coventry, Veľká Británia

 1. Jarný termín

  04.-05.jún 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 1.420 EUR/deň (člen), 1.500 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 
Otvorené školenie: : 420 EUR /deň (člen), 450 EUR/deň (nečlen) pre školenia v Bratislave/Gliwiciach
                                 : 470 EUR /deň (člen), 500 EUR/deň (nečlen) pre školenia v ostatných lokáciách

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Oct
23
to Oct 24

PM-01 Projektový manažér v automobilovom priemysle

Komplexné školenie, ktoré pripraví Vašich zamestnancov na prácu projektového manažéra alebo člena projektového tímu. Účastníci školenia získajú po úspešnom absolvovaní certifikát ABP ManagementProjektový manažér v automobilovom priemysle".

Modul I

Metódy a nástroje projektového riadenia

 • Zostavenie projektového tímu

 • Vymedzenie projektu

 • Work Breakdown Structure (WBS)

 • Roll-out matica

 • Vytvorenie časového plánu projektu

 • PERT, kritická cesta

 • Analýza rizík projektu, Lessons Learned

 • Plán zdrojov projektu

 • Plán nákladov projektu

Modul II

Zaručenie kvality na projektoch

 • Definícia zaručenia kvality počas projektu

 • Špecifické požiadavky zákazníkov a ich prenesenie do plánu projektu

  • príklady PSA Group, Renault-Nissan, VW Group, ...

 • Koncept špeciálnych charakteristík

 • DVP&R

 • FMEA

 • Kontrolný plán

 • MSA

 • SPC, regulačné karty

 • Zaručenie výrobnej kapacity (R@R, 2 Tage Produktion, PCAT, …)

 • Uvoľnenie projektu PPAP/PPF/PSW

MODUL III

Procesy projektového riadenia

 • Proces riadenia komunikácie a dokumentácie projektu

 • Proces začiatku projektu

 • Proces kontrolingu projektu (sledovanie QCD cieľov)

 • Proces ukončenia projektu

 • Záverečná skúška

 

Trvanie: Modul I (2 dni), Modul II (2 dni), Modul III (1 deň + 1 deň skúška)

Dátumy:
MODUL I

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 5-6. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 7.-8. november 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 2-3. máj 2019

 2. Jesenný termín - 5.-6. november 2019

MODUL II

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 16.-17. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 21-22. november 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. máj 2019

 2. Jesenný termín - 17-18. september 2019

MODUL III
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.-27. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 05-06. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 24-25. máj 2019

 2. Jesenný termín - 24-25. september 2019

Cena:
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave/Prahe: 240 EUR/deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Oct
16
to Oct 17

LOG-03 Logistické štandardy Renault

Interní lektori ABP Management preškolili na logistické požiadavky Renault desiatky dodávateľov. Počas školenia je dôraz kladený nielen na každodennú operatívu logistu dodávateľa, ale účastník školenia dostane ucelený prehľad systému riadenia dodávateľskej logistiky zo strany zákazníka a bude schopný riešiť bežné situácie, ktoré môžu na projekte nastať. Taktiež po školení budú účastníci plne autonómni pri používaní portálu b2b, zaručovania logistickej výkonnosti, riadenia obalov a ďalších procesov logistiky Renault.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť aplikácii všeobecných logistických štandardov Renault

 • zlepšiť implementáciu logistiky na projekte (pred SOP)

 • Poznať portál b2b a všetky aplikácie logistiky

 • vždy uspokojiť požiadavky zákazníka

 • znížiť skladové zásoby (komponenty, WIP, finálne diely)

 • zlepšiť Váš Service Rate pre sériové dodávky a náhradné diely

 • zlepšiť spoluprácu a komunikáciu so svojím zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Logistika

 • Plánovanie výroby

 • Starostlivosť o zákazníka (Customer Care)

 • Projektový manažér/Projektová logistika

Obsah školenia:

 • B2B portál Renault

 • Supplier Logistics Guidebook

 • Projektová logistika Renault (pred SOP)

 • Riadenie transportu pre priamy/nepriamy tok

 • Vytváranie Incident Sheet-ov, aplikácia ELTA (OTM od septembra 2019)

 • Riadenie prevízií/objednávok zákazníka, RAN systém

 • Kapacitné plánovanie

 • Riadenie obalov, aplikácia PVS

 • Aplikácia IPPRFL

 • Rozdiel medzi TSO a RJ, rozporovanie RJ

 • Riešenie logistických reklamácií – GQE

 • Riadenie náhradných dielov – ALF/ALFI

 • Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava / Trnava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. Apríl 2019 v slovenčine
  30.-31. Máj 2019 v slovenčine (posledné 4 miesta)
  13.-14. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  12.-13. november 2019 v slovenskom/anglickom jazyku

Maroko:

 1. Jarný termín:
  17.-18. apríl 2019 vo francúzštine
  18.-19. júl 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  31. október - 1. november 2019 vo francúzštine

Tychy, Poľsko:

 1. Jarný termín:
  16.-17. Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  7.-8. Október 2019 v angličtine

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jesenný termín:
  21.-22. November 2019 v angličtine

Cena:  Školenie u dodávateľa: 1.030 EUR/deň (člen), 1.100 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 330 EUR /deň (člen), 350 EUR/deň (nečlen). Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jul
3
to Jul 4

LOG-08 Sériová logistika

Keď sa spýtame logistov vo výrobných závodoch aký je ich hlavný problém, povedia najčastejšie, že je to čas (pozn. nie preto, že majú veľa času). Nasleduje otázka: „Aké percento času venujete v práci riešením problémov?“ Odpovede sa rôznia, zriedka menej ako 50%. Ďalšia otázka: „Čo s tým robíte?“ A tam sa naša diskusia na túto tému zväčša končí.
Výrobná logistika je funkčným i časovým nástupcom projektovej logistiky. Ak projekt po logistickej stránke nezvládneme, trpí tým nasledujúce roky sériová výroba. Často chýba potrebná dokumentácia, informácie či plánovanie nahrádza operatíva. Školenie „Výrobná logistika“ sa zaoberá všetkými hlavnými nástrojmi, ktoré by mal sériový logista poznať a školiteľ radí, ako ich správne využiť, aby nástroje slúžili nám a nie my im.

Vaše potreby sú:

 • eliminovať čas v práci, ktorý venujete „haseniu“ problémov

 • prebrať do série projekty, ktoré budú po logistickej stránke dobre pripravené

 • mať všetky potrebné informácie a dokumenty

 • poznať hlavné nástroje logistiky pre sériovú výrobu a efektívne ich využívať v praxi

 • neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Sériová logistika

 • Projektová logistika

 • Výroba

 • Plánovanie výroby

 • Kvalita

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Prehľad projektovej logistiky v automobilovom priemysle

 • Spolupráca logistiky projektu a logistiky série

 • Proces preberania projektu do sériovej výroby

 • Komunikácia so zákazníkom

 • Riadenie obalov

 • Plánovanie výroby a skladov

 • Riešenie reklamácií (základné princípy)

 • Transport

 • Meranie logistickej výkonnosti

 • Proces ukončenia sériovej výroby

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. Február 2019 v slovenčine
  6.-7. Február 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  27.-28. August 2019 v slovenčine
  29.-30. August 2019 v angličtine

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
26
to Jun 27

PM-04 Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím

Každý zákazník je iný. Projektový manažér je povinný komunikovať voči zákazníkovi jeho „jazykom“ a interne v rámci projektového tímu používať naopak interné názvoslovie, míľniky či štandardy. Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím“ nie je zamerané na konkrétneho zákazníka, ale vysvetľuje a na mnohých príkladoch ilustruje princíp fungovania požiadaviek zákazníkov a ich dopad na prípravu projektu, projektovú dokumentáciu či komunikáciu so zákazníkom.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť význam požiadaviek zákazníkov v kontexte plánovania projektu

 • Preniesť požiadavky zákazníka do projektu

 • Vytvoriť v spoločnosti proces, ktorý zaručí, že požiadavky zákazníkov
  budú kontinuálne prenášané do projektu

 • Minimalizovať riziko nepochopenia požiadaviek zákazníka

 • Získať nápady na zlepšenie

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Spolupracovníci projektu

 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad požiadaviek vybraných zákazníkov v automobilovom priemysle

 • Požiadavky zákazníkov a ich súvis s IATF 16 949:2016

 • Odporúčané interné nástroje projektového riadenia

 • Prípadová štúdia - Analýza požiadaviek zákazníka

 • Začiatok komunikácie so zákazníkom na projekte

 • Prenesenie požiadaviek zákazníka do projektovej dokumentácie

 • Dopad požiadaviek zákazníka na dokumentáciu projektu

 • Prenesenie požiadaviek zákazníka na subdodávateľov

 • Komunikácia so zákazníkom a interná komunikácia

 • Ukončenie komunikácie so zákazníkom na projekte


Trvanie: 2 dni

Dátumy:  
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. február 2019

 2. Jesenný termín - 01-02. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. september 2019


 

Cena:  
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen).  Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
19
to Jun 20

LOG-04 Riadenie obalov VW Group / BMW (Behältermanagement)

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou a pracovníka VW Group  (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre logistické procesy pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov objednávania vratných obalov , inventúry  a sledovania stavu obehu obalov ako aj procesov u VW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy. Rovnaké školenie je možné i pre riadenie obalov zákazníka BMW.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad práce v systéme

 • LISON_Behältermanagemnt

 • Časový harmonogram objednávania vratných obalov

 • Typy obalového konta

 • Objednanie vratného obalu v systéme

 • Sledovanie objednávky na ceste

 • Inventúra

 • Reklamačný proces

Cieľová skupina

 • Pracovníci oddelenia logistiky

 • Obaloví špecialisti

Obsah školenia:

 • Skratky a pojmy

 • Doporučené dokumenty k naštudovaniu

 • Popis procesu riadenie obalového konta VW Group

 • Začiatok práce s obalovým kontom

 • Typy obalov

 • Výpis konta

 • Vlastné obaly dodavateľa

 • Poplatky za obaly

 • Viacnáklady za manipuláciu

 • Inventúra

 • Reklamácia

 • Plánovánie balenia

 • Tipy a Triky

 • Knihovňa

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 13.-14. jún 2019

 2. Jesenný termín - 09-10. december 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 15-16. jún 2019

 2. Jesenný termín- 11.-12. december 2019

Cena
Školenie u dodávateľa: 1.030 EUR/deň (člen), 1.100 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 320 EUR /deň (člen), 350 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
15
to Jun 16

MNG-07 Líderstvo dosahujúce výsledky

„ Manažéri by mali byť lídrami“.  Predpokladáme, že neexistuje manažér, ktorý by nepočul tento výrok. Nie vždy sú však vedúci pracovníci rodenými lídrami. Dobrou správou však je, že techniky vedenia ľudí sa dajú naučiť. Školiteľ ABP Management, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí na rôznych organizačných úrovniach, zdiela s účastníkmi školenia svoje znalosti a skúsenosti s vedením ľudí s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.

Vaše potreby sú:

 • stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať

 • ukázať ľuďom správny smer

 • zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“

 • mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme

 • aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie

 • pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné

 • spojiť ľudí, resp. oddelenia

 • vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Riaď seba – veď iných!

 • Psychologické aspekty líderstva

 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov

 • Líder – mienkotvorný element?

 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie

 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?

 • Nástroje vodcovstva

 • Komunikácia lídra

 • Alternatívny prístup k líderstvu

 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra

 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 20-21. jún 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 1200 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 320 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Jun
15
to Jun 16

QUA-08 FMEA a Reverzná FMEA

Jedno z mála „štandardných“ školení, ktoré ABP Management ponúka. Avšak z určitého dôvodu. Procesná FMEA je nástroj, ktorý  vytvára konceptor procesu, najčastejšie výrobný závod. Naša skúsenosť je, že neraz tento nástroj nemá taký prínos ani nie kvôli tomu, že by zamestnanci nepoznali pravidlá vytvárania FMEA, ale viac je to otázka určitého podcenenia významu tohto nástroja pre zaručenie kvality, prispôsobovanie si RPN tak, aby to papierovo sedelo či jednoducho kvôli nedostatku času sa skopíruje všeobecná FMEA, aby bol nejaký dokument pre prípad auditu. Školenie „FMEA a Reverzná FMEA“ sa opiera o nové spoločné štandardy AIAG-VDA, ktoré dopĺňa o špecifické požiadavky zákazníkov. Taktiež v posledných rokoch naberá na význame Reverzná FMEA a viacerí zákazníci ju od dodávateľa vyžadujú (napr. PSA Groupe, Renault, ...). Po skončení školenia bude organizácia schopná správne využívať nástroj reverzná FMEA.

 

Vaše potreby sú:

 • preventívne eliminovať riziká produktu a procesu
 • dať nástroju FMEA také miesto v procesoch, aké mu patrí
 • pochopiť proces prípravy FMEA
 • určovanie potenciálnych závad, ich príčin a dopadov
 • využívať FMEA ako strategický nástroj na zlepšovanie kvality
 • previazať FMEA s Kontrolným plánom a neustále ju zlepšovať
 • nastaviť proces a správne riadiť reverznú FMEA

 

Cieľová skupina:

 • Nákup
 • Kvalita
 • Logistika
 • Projektový tím

 

Obsah školenia:

1.deň školenia - FMEA

 • FMEA ako súčasť systému zaručenia kvality, typy FMEA
 • Plánovanie prípravy FMEA na nový projekt
 • Štruktúra dokumentu FMEA (obsah)
 • Definícia možných chýb
 • Definícia indexov dopadu, výskytu a detekcie podľa spoločnej normy AIAG – VDA (2018)
 • Požiadavky OEMs na FMEA (Ford, PSA, Renault, ...)
 • Spojenie FMEA, Kontrolný plán a pracovné inštrukcie

 

2. deň školenia - reverzná FMEA

 • Reverzná FMEA – hlavné princípy preventívnej aktualizácie FMEA
 • požiadavky OEMs na reverznú FMEA
 • vytváranie checklistu rFMEA
 • proces zavedenia rFMEA v závode
 • workshopy reverznej FMEA vo výrobe

 

Trvanie:  2 dni

Z dôvodu workshopu reverznej FMEA je školenie možné organizovať iba ako uzatvorené školenie v rámci organizácie.

In-house

Cena:    Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.Školenie v Bratislave: N/A

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
14
to Jun 15

QUA-06 Zaručenie kvality v sériovej výrobe a riadenie reklamácií zákazníka

Výrobný tím používa kontrolné nástroje kvality na overenie zhody produktu/procesu s cieľom zaručiť, že výrobný proces vyrába len zhodné diely. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako nastaviť proces kontroly s cieľom minimalizovať problémy kvality. I na najlepšom projekte sa z času na čas objavia nezhody, ktoré musí sériový kvalitár vyriešiť (školiaci modul ABP Management QUA-13), avšak proces riešenia reklamácií (voči interným/externým dodávateľom či zákazníkovi)  je oveľa širší.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť rozdiely medzi zaručením kvality počas projektu a počas sériovej výroby

 • pochopiť a správne aplikovať nástroje kvality počas sériovej výroby

 • vyhnúť sa problémom kvality

 • pochopiť proces riešenia reklamácií zo strany zákazníka / reklamácie voči dodávateľovi

 • Neustále znižovať interné/zákaznícke ppm a náklady na nekvalitu

Cieľová skupina:

 • Sériová kvalita

 • Projektová kvalita

 • Výroba

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Manažéri

Obsah školenia:

 • Zaručenie kvality vs. kontrola kvality

 • Nástroje zaručenia kvality počas projektu a ich dopad na sériovú výrobu

 • Nástroje kvality pre sériovú výrobu

  • Kontrolný plán

  • FMEA

  • SPC

  • Regulačné karty

  • Audit produktu

  • Rekvalifikácia produktu

  • a ďalšie

 • Pravidlá pre denné porady vo výrobe (QRQC,…)

 • Proces riešenia interných/zákazníckych reklamácií

 • Neustále zlepšovanie zaručenia kvality PDCA/Six Sigma

Trvanie:     2 dni

Dátumy:   

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 08-09. február 2019

 2. Jesenný termín - 14-15. november 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 07.-08. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
13
3:00 PM15:00

DEV-04 International Material Data System: Upgrade – verzia 10.

Neustále zlepšovanie v automobilovom priemysle sa netýka iba výrobných podnikov ale i podporných systémov. Spoločnosť HP uviedla v roku 2015 do užívania aktualizovanú verziu IMDS (verzia 10.0). Školenie IMDS-Upgrade  je určené užívateľom databázy, ktorí sa potrebujú zaškoliť na jej aktualizovanú verziu, pochopiť nové funkcie a rozdiely oproti pôvodným verziám za posledné 3 roky.

Vaše potreby sú

 • zopakovať si základné informácie o funkciách IMDS

 • získať informácie o nových aktualizáciách vo verzii 10 a vidieť
  rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

 • Efektívne pracovať v novej verzii IMDS

Obsah školenia

 • Opakovanie základných informácií o IMDS

 • Predstavenie hlavných zmien vo verzii 10

  • Podporné funkcie infraštruktúry

  • Podporné administratívne funkcie

  • Podporné užívateľské funkcie

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • Už zaškolení užívatelia IMDS, ktorí potrebujú používať novú verziu IMDS a pochopiť
  rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Upgrade to IMDS 10.

Trvanie:   1 deň

Dátumy :  

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 05. február 2019

 2. Jesenný termín - nedostupný

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 06. február 2019

 2. Jesenný termín- nedostupný

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Jun
13
9:00 AM09:00

PROD-06 Ergonómia vo výrobe

Ergonómia pracoviska a jej neustále zlepšovanie sa v posledných rokoch stávajú prioritami mnohých výrobných podnikov. Na druhej strane sú manažéri, ktorí vidia investíciu do ergonómie ako náklad. V skutočnosti je to presne naopak. Ergonomicky riešené pracovisko môže zvýšiť efektivitu operátora, znížiť stratový čas a najmä zlepšiť pracovné podmienky, zdravie a motiváciu zamestnancov. Školenie je vedené skúseným ergonómom s 15-ročnými skúsenosťami vo výrobnom podniku automobilového priemyslu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť a používať metódy ergonómie pre identifikáciu a ohodnotenie rizikových
  faktorov súvisiacich s pracovným miestom

 • navrhnúť ergonomické pracovné miesta

 • zlepšiť ergonómiu na terajších výrobných pozíciách

 • znížiť riziko bolesti/poranenia operátora

 • získať certifikát OHSAS 18001

 • brať do úvahy ergonómiu pracovného miesta pri vytváraní časových
  noriem a vyvážení linky

 • znížiť procesný čas

Cieľová skupina:

 • Ergonómovia

 • Vývoj procesu

 • Inžiniering

 • Logistika

 • Výroba

 • Manažéri oddelení

Obsah školenia:

 • Princípy ergonómie a ich aplikácia

 • Fyzické aspekty práce v procese vytvárania pracovného miesta a príslušných zariadení

 • Analýza ergonómie pracovného miesta

 • Klasifikácia ergonómie pracovného miesta

 • ISO 45 0001 a ergonómia

 • Časové systémy(MTM/MOST/REFA) a ergonómia

 • Neustále zlepšovanie ergonómie

Trvanie:   2 dni (0,5 dňa teória + 1,5 dňa workshop)

Dátumy:  po dohode so zákazníkom (in-house školenie)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Otvorené školenie: N/A (iba školenie v závode)

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
2:30 PM14:30

DEV-03 International Material Data System: Advanced

Školenie DEV-03 IMDS Advanced nadväzuje na školenie DEV-02 IMDS Foundation. Jeho účastníci získajú  dodatočné informácie, vďaka ktorým budú schopní riešiť všetky situácie, ktoré by mal expert na IMDS vedieť zvládnuť. Zároveň získajú ďalšie tipy, ako efektívne pracovať s databázami IMDS.
Predpokladom účasti na školenie DEV-03 IMDS-Advanced je absolvovanie školenia DEV-02 – IMDS Foundation, resp. dostatočná prax v používaní databáz IMDS.

Vaše potreby sú

 • prehĺbiť si terajšie znalosti/skúsenosti v oblasti IMDS

 • zefektívniť prácu s materiálovými databázami

 • pochopiť nové a pokročilé funkcie IMDS

 • byť schopný riešiť vzniknuté komplikácie

 • Overiť si získané vedomosti na prípadových štúdiách

 • Dostať odpovede na všetky špecifické otázky súvisiace s databázami IMDS

Obsah školenia

 • Prehľad základných informácií o IMDS a jeho použití

 • Princípy práce s MDS

 • Nové funkcie IMDS

 • Pokročilé funkcie IMDS

 • Využitie MDS pre zvýšenie efektivity

 • IMDS-A2 Optimizer

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • R&D

 • Kvalita projektu

 • Zmenové riadenie

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Advanced.

Trvanie:   1 deň

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 16. máj 2019

 2. Jesenný termín - 04. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 23. máj 2019

 2. Jesenný termín- 06. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

CSR-07 Špecifické požiadavky FIAT-CHRYSLER na dodávateľov

Školenie je vedené skúseným lektorom s 12-ročnou skúsenosťou ako dodávateľského experta Fiat-Chrysler (SQE) a ako reprezentanta kvality Tier-1 dodávateľa voči Fiat-Chrysler. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov projektového riadenia a zaručenia kvality nakupovaných dielov zákazníka FCA a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú

 • Získať prehľad hlavných noriem a dokumentácie pre projekt so zákazníkom FCA

 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka podľa normy IATF 16 949:2016

 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekt

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so zákazníkom

 • Efektívne riadiť reklamácie v sériovej výrobe cez SQP portál (vrátane „Cross-Out Request“ prístup)

Cieľová skupina

 • Projektoví manžéri

 • Členovia projektového tímu

 • Vedúci oddelení

 • Spolupracovníci projektu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • FIAT (FCA) požiadavky vs. IATF štandardy: Statement of Requirements (SOR); Základné požiadavky; Dodatočné požiadavky na kvalitu (AQR); Hodnotenie vyrobiteľnosti (MFA); Riadenie systému vzťahu s dodávateľmi, LPA

 • Kritéria eskalácie: “OEM Performance Complaint”, “Top Problem Supplier Location Reporting” a “Quality New Business Hold”

 • 07740 – Kvalifikácia nakupovaných dielov: Proces objednávania vzoriek pre Benestare (PE – Plant Evaluation) závodom a dopad v prípade zamietnutia; plánovanie „Autoqualification“ (AQF); schválenie SPV – Supplier Product Validation, rekvalifikačné testy, zasielanie vzoriek a verifikácia výsledkov pre integračné testy (PI), EPV - Engineering Product Validation

 • 08090 – Interim (IAA) – teória/prax

 • FGP13 - Process Planning Review

 • FGP14 – Process Audit (PA) a SEA (ex-PSA)

 • FGP15 - PDR – Product Demonstration Run

 • 9.01102 – Kvalita dodávateľa

 • 9.01103 – CQC

 • 07171 – Safe Launch Plan – SLP

 • FGP16 – CSL NBH

 • 9.01120 – Report Characteristics.

 • 08018 – Monitoring kvality
  a) Klasifikácia reklamácií
  b) pravidlá Bid list

Trvanie: 2 dni

Dátumy

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 04-05. jún 2019

 2. Jesenný termín- iba ako interné školenie

Cena: Školenie u dodávateľa: : 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 250 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

QUA-10 Metódy a nástroje riešenia problémov

Aj pri najlepšom plánovaní zaručenia kvality sa stane, že proces vyrobí nezhodný produkt, ktorý v ideálnom prípade zistí kontrolou operátor alebo kvalitár, inokedy zákazník. Každá spoločnosť certifikovaná IATF musí mať auditom potvrdený proces riešenia reklamácií, ktorý aplikuje pri každom probléme. Školenie „Metódy a nástroje riešenia problémov“ vysvetľuje jeho účastníkom hlavné nástroje používané v automobilovom priemysle a na praktických príkladoch ilustruje nielen využitie, ale i možné úskalia použitia týchto metód.

Vaše potreby sú:

 • efektívne riešiť vzniknuté problémy produktu/procesu

 • poučiť sa z chýb tak, aby sa už neopakovali

 • zlepšiť spôsob riešenia reklamácií vo firme

 • uspokojiť požiadavky zákazníkov a IATF audítorov na proces riešenia reklamácií

 • poznať hlavné nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • zlepšenie reklamačného procesu so subdodávateľmi

 • neustále sa zlepšovať

 

Cieľová skupina:

 • Zákaznícka a interná Kvalita

 • Výroba

 • Technológia

 • Kvalita nakupovaných dielov

 • Všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú riešenia problémov

 

Obsah školenia:

 • Základné pravidlá riešenia problémov

 • Riešenie reklamácií interného a externého zákazníka

 • Nástroje riešenia problémov (workshop na každý nástroj)
  o Ishikawa
  o 5W
  o FTA
  o A3
  o Korelačný diagram
  o 5W2H
  o Pareto analýza
  o Tabuľka zberu dát
  o a ďalšie

 • 8D report - detailný popis + samoaudit 8D reportu

 • Lessons Learned

 • Nastavenie systému riešenia problémov v podniku (denné porady, štandardizácia vizualizácie riešenia problémov, stanovenie termínov, overenie efektivity (PDCA), ...

 

Trvanie:   2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 09.-10.apríl 2019

 2. Jesenný termín - 14.-15. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19.-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 07.-08. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

QUA-05 Zaručenie kvality na projektoch automobilového priemyslu

Paretovo pravidlo platí i pri problémoch kvality – príčina 80% problémov, ktoré máme počas sériovej výroby vznikla vo fázach predvýrobných. Vedúci pracovníci nemajú ľudí na prácu na projektoch, ale na reklamácie sa vždy nájdu ľudia i peniaze. A začarovaný kruh sa nekončí.
Procesnú FMEA preberieme z iného projektu, pri kalkulácii procesnej spôsobilosti vyberieme najlepšie diely, príp. upravíme čísla... A je to! Všetko nám vyšlo. Avšak počas sériovej fázy projektu sa čudujeme, že máme vysoký interný scrap, reklamácie od zákazníka či nedostatočnú kapacitu. Sťažovatelia a obvinení za danú situáciu si navzájom menia pozície. Pritom sa to dá aj inak...

Vaše potreby sú:

 • pochopiť skutočné princípy zaručenie kvality na projekte

 • poznať základné nástroje zaručenia kvality na projekte

 • plánovať zaručenie kvality pre projekt

 • kontrolovať a aktualizovať plán zaručenia kvality

 • odovzdať projekt výrobe v očakávanom stave

 • vyhodnocovať projekt z hľadiska kvality , Lessons Learned

 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov z hľadiska kvality

Cieľová skupina:

 • Interní audítori IATF 16 949:2016

 • Kvalita

 • Špecialisti zlepšovania

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základy projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Úloha kvality v projektovom tíme

 • Prehľad hlavných nástrojov kvality v predvýrobných fázach projektu

 • Plánovanie zaručenia kvality na projekte

  • RFQ a Design (i keď za tieto úlohy zodpovedá centrála)

  • Fáza „off-tool“

  • Fáza „off-process“

  • Fáza SOP+3mesiace/SOP+6 mesiacov

 • Plánovanie a kontroling zdrojov a nákladov na zaručenie kvality

 • Základné pravidlá správneho odovzdania projektu sérii

 • Proces neustáleho zlepšovania projektovej kvality

Trvanie:  2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 05.-06.marec 2019

 2. Jesenný termín - 10.-11. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19.-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 12.-13. september 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
9:00 AM09:00

PROD-05 5S vo výrobe a v administratíve

Štandardizácia, zlepšený vizuálny manažment a neustále zlepšovanie sú najväčšie prínosy jednoduchej, ale veľmi účinnej metódy 5S. Vďaka tejto metóde bude mať operátor pri sebe iba potrebné predmety, výroba a administratíva budú čisté a nastavené štandardy sa budú neustále zlepšovať. Po školení budú jeho účastníci schopní zaviesť vo Vašom závode 5S, ako i systém jej auditov v kancelári i vo výrobe.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy 5S

 • Zvýšiť efektivitu operátorov, údržby či administratívy

 • vyhnúť sa problémom z dôvody neefektívnej organizácie pracoviska

 • zlepšiť vizuálny manažment v závode

 • zaviesť systém auditov 5S

 • dosiahnuť želané výsledky v čo najkratšom čase

 • implementovať získané informácie v praxi

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Administratíva

 • Výroba

 • Riadiaci pracovníci

Obsah školenia:

 • História 5S a jej miesto v podnikových procesoch

 • 5S a Štíhla výroba/Štandardizácia

 • Zodpovednosť vedenia

 • 5 krokov metódy

  • Sortovať

  • Usporiadať

  • Čistiť

  • Štandardizovať

  • Udržiavať / Zlepšovať

 • Proces implementácie 5S v závode

 • Príklady z praxe

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  po dohode so zákazníkom (iba školenia in-house)

In-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Otvorené školenie: N/A (iba školenie v závode)

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

PM-02 Projektové riadenie v automobilovom priemysle

2-dňové školenie pre zamestnancov, pre ktorých projektové riadenie nie je priorita v práci, ale prichádzajú s ním do kontaktu.  Ponúka prehľad vybraných techník a nástrojov, ktoré účastníkovi školenia pomôžu lepšie porozumieť práci kolegov a fungovaniu projektového riadenia.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť princípom projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • pochopiť prácu projektového tímu

 • získať prehľad o základných nástrojoch projektového riadenia

 • pochopiť prenesenie požiadaviek zákazníka do firmy

 • porozumieť systému zaručenia kvality na projekte

 • vedieť, čo sa deje na projekte pred sériovou výrobou

 • zlepšiť spoluprácu s projektovým tímom

Cieľová skupina:

 • Členovia projektového tímu

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Logistika

 • Inžiniering

 • Nákup

 • Výroba

Obsah školenia:

 • Základné pojmy projektového riadenia

 • Hlavné nástroje projektového riadenia

 • Fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Dopad požiadaviek rôznych zákazníkov na plánovanie projektu

 • Princípy plánovania, kontrolingu a ukončenia projektu

 • Komunikácia na projektoch

 • Základné nástroje zaručenia kvality a ich význam pre projekt

 • Spolupráca projektového a sériového tímu

 • Správne odovzdanie/prebratie projektu v SOP+3mesiace/+ 6 mesiacov

 • Vyhodnocovanie splnenia cieľov projektu

 

Trvanie: 2 dni.

Dátumy:
Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín - 25.-26.apríl 2019 v slovenčine

 2. Jarný termín - 23-24. apríl 2019 v angličtine

 1. Jesenný termín - 16-17. december 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín - 29-30. august 2019 v angličtine

Tychy, Poland:

 1. Jarný termín - 2.-3.Júl 2019 v angličtine

Cena:   Školenie u dodávateľa: 930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
8
to Jun 9

MNG-04 Líderstvo dosahujúce výsledky

„ Manažéri by mali byť lídrami“.  Predpokladáme, že neexistuje manažér, ktorý by nepočul tento výrok. Nie vždy sú však vedúci pracovníci rodenými lídrami. Dobrou správou však je, že techniky vedenia ľudí sa dajú naučiť. Školiteľ ABP Management, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí na rôznych organizačných úrovniach, zdiela s účastníkmi školenia svoje znalosti a skúsenosti s vedením ľudí s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.

Vaše potreby sú:

 • stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať

 • ukázať ľuďom správny smer

 • zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“

 • mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme

 • aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie

 • pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné

 • spojiť ľudí, resp. oddelenia

 • vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia

 • Riaď seba – veď iných!

 • Psychologické aspekty líderstva

 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov

 • Líder – mienkotvorný element?

 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie

 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?

 • Nástroje vodcovstva

 • Komunikácia lídra

 • Alternatívny prístup k líderstvu

 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 20-21. jún 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

Cena:  Školenie u dodávateľa:1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 280 EUR /deň (člen), 320 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
1
to Jun 2

MNG-01 Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov

Nielen účtovníci a finanční manažéri prichádzajú do konfrontácie s finančnými nástrojmi. Je pravdepodobné, že aj ďalší manažéri dostanú do rúk súvahu, výkaz ziskov a strát, majú finančné KPIs či budú musieť pripraviť rozpočet či urobiť rozhodnutia na základe daných dokumentov. Školenie „Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov“ Vám umožní zorientovať sa vo svete riadenia financií a používať správne nástroje v rámci každodennej práce.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť základy finančného riadenia podniku

 • porozumieť terminológii používanej vo finančnom svete

 • byť schopný čítať základné finančné dokumenty

 • pochopiť, význam hotovosti („Cash is king“)

 • urobiť správne rozhodnutia na základe finančných výkazov

 • nastaviť a sledovať správne finančné KPIs

 • používať finančné nástroje v praxi

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • Vedúci oddelení

 • Zamestnanci, ktorí potrebujú porozumieť základom finančného riadenia

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia financií

 • Základy účtovníctva

 • Finančné zdravie podniku

 • Ako pripraviť rozpočet?

 • Ako čítať súvahu?

 • Ako čítať výkaz ziskov a strát?

 • Finančné Indikátory (RoI, RoE, ...)

 • Varovné finančné signály

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 06,-07. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10.-11. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 08-09. marec 2019

 2. Jesenný termín- 03-04. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →