Praktický koučing samoauditu podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5

Vaše potreby sú:

 • Po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3/VDA 6.5 zaručiť,   6e získané poznatky sú správne aplikované v praxi
 • Koučing/mentoring interných audítorov
 • Získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • Pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3/VDA 6.5   audit

Možnosti podpory

 • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3/VDA 6.5  pod vedením experta na normu
 • Koučing interných audítorov VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie nezávislého auditu treťou stranou
 • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3/VDA 6.5

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa noriem VDA 6.3/VDA 6.5 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť v praxi efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Koučing je vedený certifikovaným školiteľom VDA QMC/ČSJ.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena školenia: na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

Registračný formulár na školenie (PDF)

VIACVRSTEVNÉ PROCESNÉ AUDITY (LPA)

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princíp fungovania LPA auditov
 • znížiť variabilitu procesov vďaka rešpektovaniu štandardov
 • znížiť zmätkovitosť a náklady na nekvalitu
 • pripraviť a implementovať LPA audity vo výrobe
 • rešpektovať požiadavky zákazníkov
 • neustále sa zlepšovať

Cieľová skupina:

 • Zákaznícka a interná Kvalita
 • Výroba
 • Technológovia
 • Kvalita nakupovaných dielov

Obsah školenia:

 • princíp fungovania LPA Auditov
 • miesto LPA auditov v rámci zaručenia kvality dodávateľa
 • požiadavky zákazníkov na LPA audity
 • pravidlá výberu procesov na audit
 • vytvorenie dokumentácie pre vykonávanie auditu
 • definovanie kontrolných bodov
 • určenie zodpovedných osôb a frekvencie kontroly
 • implementácia vo výrobe
 • pravidlá riadenia nezhôd
 • skúšobný audit

Viaceré výrobné firmy považujú LPA audity za nástroj, kedy pomocou kontrolných bodov overujú rešpektovanie určitých štandardov. LPA má však vyššie ambície – stať sa súčasťou firemnej kultúry výrobného podniku, ktorý má dopad na kvalitu, rešpektovanie štandardov i celkové náklady výroby. Audity sa orientujú na vybrané procesy podľa miery rizika variability procesu, nákladov, kapacity či strategického významu. Do auditov sú zapojení zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia, zistené rozdiely sú analyzované a akčné plány na zlepšenie definované. Viacvrstevné procesné audity sú zároveň požiadavkou mnohých zákazníkov v automobilovom priemysle (PSA Peugeot-Citroen, GM, Ford, Daimler, ...).

Trvanie: 2 dni, školenie len u dodávateľa v závode.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Termín školenia: po dohode.

Registračný formulár na školenie (PDF)

Praktický koučing samoauditu podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5

Vaše potreby sú

 • po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3/VDA 6.5 zaručiť,   že získané poznatky sú správne aplikované v praxi
 • koučing/mentoring interných audítorov
 • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3/VDA 6.5   audit

Možnosti podpory

 • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3/VDA 6.5  pod vedením experta na normu
 • Koučing interných audítorov VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie nezávislého auditu treťou stranou
 • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3/VDA 6.5

Možnosti podpory:

 • Príprava ponuky pre zákazníka
 • Príprava na audit
 • Podpora pri projektovom riadení a plánovaní
 • Externý projektový manažér
 • Inžinier kvality
 • Krízový manažment

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa noriem VDA 6.3/VDA 6.5 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť v praxi efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Koučing je vedený certifikovaným školiteľom VDA QMC/ČSJ.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com