IMPLEMENTÁCIA „BALANCED SCORECARD“

Vaše potreby sú:

 • Používať Balanced Scorecard ako strategický nástroj v organizácii
 • Vedený skúseným koučom premýšľať o organizácii v oblastiach
  • Vízia
  • Misia
  • Stratégia
  • KPI’s & PI’s
 • Definovať obsah Balanced Scorecard, rozloženie
 • Definovať zodpovednosti

Možnosti podpory:

 • Vytvorenie Balanced Scorecard pre organizáciu
 • Analýza súčasného stavu a návrh zlepšení

V známom príbehu bola položená otázka : “Je lepšie mať rýchlejšieho koňa alebo pomalšieho?“  Odpoveď bola: „Ak ideš nesprávnym smerom, lepšie je mať pomalšieho koňa.“  V mnohých spoločnostiach, ktoré konzultanti ABP Management navštívili, nemajú zamestnanci  tušenie o vízii či stratégii spoločnosti. A čo je horšie, nepovažujú tieto informácie za dôležité pre svoju prácu. KPIs sú dané vedením spoločnosti alebo centrálou a napriek tomu, že ich zamestnanci nepovažujú za správne, logické či dosiahnuteľné, sledujú ich, aby si udržali svoju prácu. Misia koučingu na implementáciu správnej „Balanced Scorecad“ začína analýzou súčasného stavu, ktorý je prezentovaný vedeniu spoločnosti. Následne počas workshopu animovaným konzultantov ABP Management pracuje tím na zlepšení BSC a definuje akčný plán na dosiahnutie optimálneho využitia nástroja.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

REZIDENTNÝ INŽINIER V ZÁVODE ZÁKAZNÍKA V STREDNEJ EURÓPE

Vaše potreby sú:

 • mať lokálny kontakt v blízkosti zákazníka v prípade potreby
 • byť flexibilný a zaručiť spokojnosť zákazníka v prípade problému
 • zlepšiť komunikáciu so zákazníkom
 • implementovať okamžitý akčný plán s cieľom znížiť dopad na   náklady a indikátory výkonnosti kvality (ppm, IpB, Service Rate, ...)
 • získať detaily o každej reklamácií

Možnosti podpory:

 • „Full time“ rezident inžinier u zákazníka
 • Zdieľaný rezident inžinier v závode zákazníka medzi viacerých dodávateľov (redukcia nákladov)
 • Jednorázová podpora u zákazníka v prípade potreby (napr. reklamácia kvality)
 • Pravidelná návšteva u zákazníka s cieľom vyhodnotiť výkonnosť dodávateľa a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu

Ak dodávate diely zákazníkovi, ktorý je od Vás ďaleko, v prípade závažnej reklamácie môže byť problém poslať okamžite do závodu zamestnanca, ktorý by nespokojnosť zákazníka riešil na mieste. ABP Management ponúka svojim zákazníkom službu rezidentného inžiniera v závodoch zákazníkov v Strednej Európe, príp. okamžitú návštevu v prípade potreby. Do troch hodín bude náš rezidentný inžinier v závodoch konštruktérov vozidiel (napr. Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín, PCA Slovakia, KIA Zilina, VW Slovakia, …) ako i v závodoch stoviek Tier-1 dodávateľov.

Naši experti zaručia Vašu prítomnosť u zákazníka, riadenie sortingu a efektívnu komunikáciu so zákazníkom (v lokálnom jazyku) i s Vami (anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk) až do uzavretia reklamácie a schválenie okamžitého akčného plánu.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

VYHĽADÁVANIE DODÁVATEĽOV V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

Vaše potreby sú:

 • znížiť materiálové náklady
 • nahradiť drahých dodávateľov/ dodávateľov s nízkou výkonnosťou   kvality/logistiky
 • rozšíriť panel dodávateľov pre určitý typ produktu/technológie

Možnosti podpory:

 • Vyhľadávanie dodávateľov
 • Riadenie procesu „RFI“
 • Riadenie „testovacej RFQ“
 • Audit dodávateľa
 • Koučing dodávateľa

Náklady na materiál môžu predstavovať až 70% celkových nákladov na produkt a tým predstavujú najefektívnejší spôsob dosiahnutia očakávaných úspor a produktivity. Vďaka znalosti lokálneho trhu a  dodávateľov má ABP Management všetky predpoklady na to, aby našlo pre Vás alternatívnych dodávateľov rôznych technológií či produktových skupín. Táto misia môže zahŕňať i riadenie RFI procesu.

Po podpise NDA (Non-Disclosure Agreement) vybraní dodávatelia môžu byť testovaní na špecifickú RFQ s cieľom overiť konkurencieschopnosť a technickú úroveň dodávateľa. ABP Management môže taktiež pre Vás vykonať diagnostický audit dodávateľa na zistenie úrovne zaručenia kvality či jeho koučovanie s cieľom dosiahnutia želanej úrovne výkonu a nezávislosti pre ďalšie projekty.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

ROZVOJ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Vaše potreby sú:

 • mať spoľahlivých dodávateľov vstupných komponentov
 • znížiť problémy, ktoré vznikajú kvôli nakupovaným dielom
 • pomôcť Vašim subdodávateľom dosiahnuť želaný stupeň zaručenia   kvality
 • zaručiť kvalitu nakupovaného dielu od nového dodávateľa
 • kontinuálne zlepšovať spoluprácu so svojimi strategickými   dodávateľmi

Možnosti podpory:

 • Audit subdodávateľa na určenie stupňa zaručenia kvality
 • Návrh akčného plánu na zlepšovanie
 • Implementácia vybraných nástrojov zaručenia kvality/projektu/štíhlej výroby u subdodávateľa
 • Školenie subdodávateľa

Prax ukazuje, že čím nižšie je dodávateľ v rámci dodávateľského reťazca, tým menej požiadaviek automobilového priemyslu spĺňa. Dodávateľ Tier-1 musí splniť najvyššie kritériá, na druhej strane procesy mnohých dodávateľov úrovne Tier-2 či Tier-3 sú ďaleko od “best practice”. Podobne ako mnohí konštruktéri vozidiel investujú zdroje do rozvoja svojho dodávateľského reťazca, nakoľko vedia, že táto investícia sa im vráti, taktiež investícia Tier-1/Tier-2 dodávateľov do rozvoja svojich strategických subdodávateľov môže byť investícia s rýchlou návratnosťou.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

IMPLEMENTÁCIA TPM

Vaše potreby sú:

 • aplikovať v závode efektívnu preventívnu údržbu
 • zlepšiť využitie stroja a znížiť počet porúch
 • zvýšiť kapacitu linky/stroja
 • dostať nápady na zlepšenie preventívnej údržby

Možnosti podpory

 • Zavedenie TPM vo firme
 • Analýza súčasného stavu TPM a jeho zlepšenie v tíme
 • Nastavenie kontinuálneho zlepšovania TPM

Najlepší spôsob ako problém vyriešiť je mu predísť. Snáď neexistuje dodávateľ v automobilovom priemysle, ktorý by o TPM nepočul alebo ho dávno neimplementoval. Problémov s TPM môže byť však viac – nefungujúci systém, chýbajúce zlepšenia TPM, poruchy napriek implementovanému systému, ...

Expert ABP Management na TPM Vám zanalyzuje terajší proces preventívnej údržby, dopad porúch na výrobu a spolu s Vašim tímom budú hľadať možnosti jeho zlepšenia. Po implementácii akčného plánu (cca. O pol roka – rok) sa náš expert vráti do Vášho závodu na overenie pridanej hodnoty svojej misie (zmeny v počte porúch, OEE, kapacity, času na údržbu, atď.).

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

IMPLEMENTÁCIA SMED

Vaše potreby sú:

 • zaviesť/resp. zlepšiť proces výmeny nástrojov
 • zvýšiť OEE a kapacitu linky/nástroja
 • zlepšiť plánovanie výroby
 • koučovať lokálny tím vo výrobe

Možnosti podpory:

 • Zavedenie metodológie SMED do praxe
 • Audit a zlepšenie aktuálneho procesu SMED spolu s Vašim tímom (pod vedením kouča ABP Management)
 • Vytvorenie potrebnej dokumentácie
 • Nastavenie procesu kontinuálneho zlepšovania SMED

Mnoho technológov prešlo školeniami SMED, avšak získané informácie nepriniesli firme očakávané výsledky. Implementácia nástroja SMED pod dozorom experta na danú problematiku prispôsobí všeobecne platný štandard podmienkam vo výrobe, resp. na špecifickej linke či stroji.

Zároveň kouč ABP Management vytvorí podmienky na to, aby do budúcnosti bol tím dodávateľa pri zlepšovaní nastaveného SMED autonómny. Po implementácii akčného plánu (cca. pol roka – rok) sa náš expert vráti do Vášho závodu na overenie pridanej hodnoty svojej misie (zmeny v počte porúch, OEE, kapacity, času na údržbu, atď.).

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

VYPRACOVANIE SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO RIADENIA SPOLOČNOSTI (WBS)

Vaše potreby sú:

 • používať vo firme jednotný postup projektového riadenia
 • zaručiť, že Projektoví manažéri i členovia projektového tímu mu   rozumejú a budú ho rešpektovať
 • preškoliť zamestnancov na existujúci systém projektového riadenia
 • zlepšiť existujúci systém podľa špecifík výrobného závodu

Možnosti podpory:

 • vypracovanie robustného systému projektového riadenia
 • zlepšenie existujúceho systému
 • zaškolenie zamestnancov

Štandardizácia v automobilovom priemysle sa prenáša do všetkých oblastí, projektové riadenie nevynímajúc. Veľké spoločnosti majú vyvinutý korporátny systém projektového riadenia s fázami či míľnikmi projektu a všetkými úlohami. Niektoré menšie spoločnosti naopak na projektoch improvizujú, resp. existujúci systém nepoužívajú pre jeho nejasnosť či nefunkčnosť.

Podpora ABP Management v oblasti štandardizácie zahŕňa najmä prípravu systému projektového riadenia pre firmu, resp. preškolenie vedúcich projektov a projektových manažérov na existujúci systém (možný podpis dohody o utajení (NDA)). Vďaka tomuto nástroju bude plánovanie úloh, zdrojov a nákladov efektívne a štandardizované.

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa.

Cena školenia: na základe ponuky.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com