Podpora na projektoch francúzskych zákazníkov

Vaše potreby sú

 • vypracovať robustný plán projektu PSA/Renault
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • nájsť podporu pri riešení neznámych požiadaviek zákazníka
 • pripraviť sa na audit zákazníka
 • uvoľniť projekt
 • riešiť krízové situácie v sériovej výrobe
 • nabehnúť projekt pre zákazníka podľa plánu
 • zlepšiť a rozvíjať spoluprácu so svojim zákazníkom

Oblasti podpory

 • Obchodný vzťah so zákazníkom
 • Projektové riadenie
 • Kvalita projektu a série
 • Logistika
 • Výroba
 • Vývoj produktu/procesu

Možnosti podpory

 • Príprava ponuky pre zákazníka
 • Príprava na audit
 • Podpora pri projektovom riadení a plánovaní
 • Externý projektový manažér
 • Inžinier kvality
 • Krízový manažment

Je mnoho dodávateľov, ktorí majú problémy na projektoch zákazníkov PSA či Renault. Problémom nie je len francúzština, ale i plánovanie a vedenie projektu, spĺňanie projektových požiadaviek či audity. Naši experti majú viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou francúzskych zákazníkov na dodávateľských projektoch a vedia Váš tím efektívne riadiť a pomáhať mu spĺňať požiadavky zákazníka. Samozrejmosťou je plynulá znalosť jazyka zákazníka.

Podpora môže byť „full-time“ inžinier na projekt, resp. paušálna podpora (napr. 3 dni do mesiaca), vďaka ktorej lokálny tím lepšie zvládne projekt a do budúcnosti bude plne autonómny.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

AUDIT SUBDODÁVATEĽOV (ÚROVEŇ KVALITY, NÁVŠTEVA PO INCIDENTE KVALITY)

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť spoluprácu s Vašimi dodávateľmi
 • ohodntiť stupeň zaručenia kvality Vašich (potenciálnych)   subdodávateľov
 • overiť analýzy a akčné plány priamo u dodávateľa po významnej   reklamácii kvality/logistiky

Možnosti podpory:

 • Audit dodávateľa (diagnostický, kapacitný, ...)
 • Návšteva dodávateľa po reklamácii

V dnešnej globálnej ekonomike je časovo i finančne náročné navštevovať dodávateľov, ktorí sú veľmi vzdialení od Vášho závodu. Ďalšie obmedzenia môžu byť chýbajúce zdroje či jazyková bariéra. V rámci strategickej spolupráce s Vašou organizáciou Vám ABP Management ponúka zdroje, ktoré budú u Vášho dodávateľa vykonávať požadované služby (ohodnotenie stupňa zaručenia kvality nového dodávateľa, audit produkt/proces/logistika, návšteva po významnej reklamácii kvality s cieľom uistiť sa o robustnej analýze a implementácii požadovaného akčného plánu, atď). Takéto partnerstvo môže byť významným úsporným opatrením pre Vašu organizáciu, pričom Vaši zamestnanci sa stále môžu sústreďovať na zverené procesy. Táto služba je zatiaľ poskytovaná v regióne Strednej Európy (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, atď.).

 

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

PRÍPRAVA NA AUDITY LOGISTIKY

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť logistické procesy
 • pripraviť závod na interný/zákaznícky logistický audit
 • zaviesť/zlepšiť proces auditov logistiky s cieľom štandardizácie   auditu
 • úspešne prejsť auditom
 • navrhnúť robustný akčný plán na zlepšenie aktuálneho stavu

Možnosti podpory:

 • Príprava na audit, ozrejmenie nejasných kritérií
 • Vytvorenie systému logistických auditov
 • Podpora počas auditu
 • Ozrejmenie nejasných kritérií auditu

Časy, kedy sa zákazníci zaujímali najmä o kvalitu a samotnú výrobu sú dávno preč a optimalizácia procesov sa preniesla do všetkých oblastí podniku, logistiku nevynímajúc. Hlavným cieľom prípravy na audit logistiky nie je samotný audit, ale snaha o zlepšenie a nastavenie procesu neustáleho zlepšovania logistických procesov vo firme.

Naši experti nielen pripravia Váš závod na logistický audit, ale dajú taktiež odporúčania, ako mnohé procesy zlepšiť na základe svojich skúseností z automobilového priemyslu.

 

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

PRÍPRAVA NA KAPACITNÝ AUDIT (R@R, EPC, 2-TAGES PRODUKTION, …)

Vaše potreby sú:

 • eliminovať riziko nesplnenia kapacitnej požiadavky svojho zákazníka
 • pripraviť sa na kapacitný audit
 • vyvinúť interný dokument (podľa procesov), ktorý by spoľahlivo   kalkuloval kapacitu procesu
 • pripraviť a implementovať akčný plán po neúspešnom kapacitnom   audite zákazníka
 • zaručiť dostatočnú kapacitu procesu počas celej sériovej výroby

Možnosti podpory:

 • Príprava na audit
 • Podpora po neúspešnom audite zákazníka
 • Vytvorenie formulára (v MS Excel) na kalkuláciu kapacity (kalkulácia je automatická (vzorce a makrá) na základe vložených dát)

Príprava na kapacitný audit začína už pri koncepcii procesu, overuje sa pri kúpe linky,  napriek tomu má veľa dodávateľov problém preukázať zákazníkovi dostatočnú kapacitu. Ďalším problémom pre sériovú logistiku je dosiahnuť danú kapacitu napriek tomu, že kapacitný audit prebehol úspešne.

Procesní experti ABP Management za pomoci relevantých nástrojov pripravia Váš závod na kapacitný audit zákazníka, resp. pomôžu s doladením procesu v prípade neúspešného auditu.

 

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com 

PODPORA NA PROJEKTOCH NEMECKÝCH ZÁKAZNÍKOV

Vaše potreby sú:

 • vypracovať robustný plán projektu nemeckého zákazníka
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • nájsť podporu pri riešení neznámych požiadaviek zákazníka
 • pripraviť sa na audit zákazníka
 • uvoľniť projekt
 • riešiť krízové situácie v sériovej výrobe
 • nabehnúť projekt zákazníka podľa plánu
 • zlepšiť a rozvíjať spoluprácu so svojim zákazníkom

Oblasti podpory:

 • Obchodný vzťah so zákazníkom
 • Projektové riadenie
 • Kvalita projektu a série
 • Logistika
 • Výroba
 • Vývoj produktu/procesu

Možnosti podpory:

 • Príprava ponuky pre zákazníka
 • Príprava na audit
 • Podpora pri projektovom plánovaní
 • Externý projektový manažér
 • Inžinier kvality
 • Krízový manažment

Okrem potrebných zručností projektového manažéra či kvalitára majú naši experti i dlhoročné skúsenosti s nemeckými zákazníkmi, najmä s koncernom VW a plynule ovládajú nemecký jazyk.

Ich intervencia môže dodávateľovi pomôcť lepšie plánovať a kontrolovať projekty, riešiť vzniknuté problémy, či pripraviť sa na audit zákazníka.  Podpora môže byť „full-time“ inžinier na projekt, resp. paušálna podpora (napr. 3 dni do mesiaca), vďaka ktorej lokálny tím lepšie zvládne projekt a do budúcnosti bude plne autonómny.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com 

PRAKTICKÝ KOUČING SAMOAUDITU PODĽA NORMY VDA 6.3

Vaše potreby sú:

 • po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3 treťou stranou zaručiť,   že získané poznatky sú správne aplikované v praxi
 • koučing/Mentoring interných audítorov
 • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3 audit

Možnosti podpory:

 • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3
 • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3 pod vedením experta na normu
 • Koučing interných audítorov VDA 6.3
 • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa normy VDA 6.3 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management, ktorý je i certifikovaným školiteľom podľa normy VDA 6.3, pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Pozn. Školenie na normu VDA 6.3 ABP Management neposkytuje, vieme Vás odporučiť na certifikované organizácie po   svete.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

PRÍPRAVA NA AUDIT ISO/TS 16 949

Vaše potreby sú:

 • zlepšiť existujúci proces interných auditov vo Vašom závode
 • koučing/mentoring interných audítorov
 • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na ISO/TS audit

Možnosti podpory:

 • Príprava na novú certifikáciu podľa normy ISO/TS
 • Príprava na recertifikačný audit ISO/TS
 • Podpora implementácie akčného plánu po ISO/TS audite
 • Koučing/Mentoring Vašich interných audítorov

Prakticky každá výrobná organizácia pôsobiaca v automobilovom priemysle v Západnej či Strednej Európe je certifikovaná podľa normy ISO/TS. Pre týchto zákazníkov môže byť náš audítor v pozícii „tieňového“ interného audítora a vedúcemu audítorovi bude dávať spätnú väzbu a návrhy na zlepšovanie procesu auditovania. Naši audítori môžu pripraviť na ISO/TS audit i nové výrobné závody Vašej skupiny vo svete (Ázia, Južná Amerika, Rusko, ...).  Kouč ABP Management má dlhoročné skúsenosti na pozícii certifikačného audítora a kouča ISO/TS normy.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com