PRAKTICKÝ KOUČING SAMOAUDITU PODĽA NORMY VDA 6.3

Vaše potreby sú:

  • po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3 treťou stranou zaručiť,   že získané poznatky sú správne aplikované v praxi
  • koučing/Mentoring interných audítorov
  • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
  • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3 audit

Možnosti podpory:

  • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3
  • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3 pod vedením experta na normu
  • Koučing interných audítorov VDA 6.3
  • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa normy VDA 6.3 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management, ktorý je i certifikovaným školiteľom podľa normy VDA 6.3, pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Pozn. Školenie na normu VDA 6.3 ABP Management neposkytuje, vieme Vás odporučiť na certifikované organizácie po   svete.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com