Praktický koučing samoauditu podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5

Vaše potreby sú

 • po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3/VDA 6.5 zaručiť,   že získané poznatky sú správne aplikované v praxi
 • koučing/mentoring interných audítorov
 • získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3/VDA 6.5   audit

Možnosti podpory

 • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3/VDA 6.5  pod vedením experta na normu
 • Koučing interných audítorov VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie nezávislého auditu treťou stranou
 • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3/VDA 6.5

Možnosti podpory:

 • Príprava ponuky pre zákazníka
 • Príprava na audit
 • Podpora pri projektovom riadení a plánovaní
 • Externý projektový manažér
 • Inžinier kvality
 • Krízový manažment

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa noriem VDA 6.3/VDA 6.5 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť v praxi efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Koučing je vedený certifikovaným školiteľom VDA QMC/ČSJ.

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com